วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

“พี่อุ้ย เตือน “น้องนักเรียนนายเรือ” ระวังการเสพสื่อโซเชี่ยลฯ ที่บิดเบือน

“พี่อุ้ย เตือน “น้องนักเรียนนายเรือ”
ระวังการเสพสื่อโซเชี่ยลฯ
ที่บิดเบือน
แนะ ใช้อย่าง ระมัดระวัง
ปลื้ม รร.นายเรือ เป็น”รากแก้ว”สถาบัน สร้างนายทหารเรือ ที่ดี มีระเบียบวินัย อดทน
เสียสละ จงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่เป็นนักเรียนนายเรือรุ่น 77 กลับมาเยี่ยม โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ พบปะ น้องๆนักเรียนนายเรือ แหล่งเพาะบ่มนักเรียนนายเรือ ให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพเรือ
โดยมี บิ๊กโต้ง พลเรือโท ไกรศรี เกษรผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
พร้อมข้าราชการโรงเรียนนายเรือรวมถึงนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ที่เป็น ตท.57- 61 (นายเรือ 114-118)
จำนวน 386 นาย ต้อนรับ
“สถาบันแห่งนี้ นับเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพเรือ ที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารเรืออันเป็น รากแก้วของกองทัพเรือมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา
โดยมีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึกและอบรมนักเรียนนายเรือ ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพทหารเรือที่มีมาตรฐานสากล
และ สร้างนายทหารเรือที่มีภาวะผู้นำสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความเป็นสุภาพบุรุษ พร้อมที่จะจบการศึกษาออกไปเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือที่มีคุณภาพ และยึดถือประโยชน์ของกองทัพเรือ และประเทศชาติเป็นสำคัญ และมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ และการปลูกฝังแนวคิดความเป็นทหาร ที่จะต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นักเรียนนายเรือทุกนาย ได้รับการบ่มเพาะให้มีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นนายทหารเรือที่ดี
อย่างไรก็ตาม จากการที่สังคมในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญมากยิ่งขึ้นตามลำดับ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีมากยิ่งขึ้น ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่มากับสื่อสังคมออนไลน์ จึงมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี
จึงขอให้นักเรียนนายเรือทุกคน ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติ และมีวิจารณญาณสูงสุด
สิ่งสำคัญที่ควรต้องระมัดระวังให้มากนั้นก็คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม
และผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ จึงขอให้ทุกคนพึงระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวนี้ให้มากต่อไป”
error: Content is protected !!