วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

“บิ๊กช้าง” นำ “คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล” ลงพื้นที่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สร้างเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้

“บิ๊กช้าง” นำ “คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล” ลงพื้นที่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สร้างเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
ปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจ
แม่ทัพภาค4 ต้อนรับ
พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
พร้อมทั้งพบปะผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ห้องประชุม วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
พล.อ.ชัยชาญ ได้แนะนำผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานของพลเอกชัยชาญ ในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประกอบด้วย พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ และนายจำนัล เหมือนดำ รับผิดชอบจังหวัดนราธิวาส พลเอก จำลอง คุณสงค์ และ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล รับผิดชอบจังหวัดปัตตานี พลเอก.มณี จันทร์ทิพย์ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม รับผิดชอบจังหวัดยะลา
โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือพลเอก ชัยชาญ ให้คำแนะนำปรึกษา เสนอแนะ แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
และติดตามรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยรายงานให้ พลเอกชัยชาญ รับทราบ
ทั้งนี้ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ได้มอบหมายให้ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลา
เนื่องจากงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาท หน้าที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลอยู่แล้ว
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลเอกขัยชาญ พร้อมด้วย พลโท เกรียงไกร แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโตะโสม ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อติดตามโครงการฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่นากุ้งร้าง ที่ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บูรณาร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เมืองปูทะเลโลก
เบื้องต้นมีพื้นที่ดำเนินการรวม 3 อำเภอ ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ให้กับชุมชน
ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปูและฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่นากุ้งร้างแล้วรวม 200 ไร่ คาดว่าประชาชนจะให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก
error: Content is protected !!