วันอาทิตย์, 7 มีนาคม 2564

“บิ๊กบี้” สั่งติดอาวุธทางปัญญา ให้ ผบ.หน่วย รู้เท่าทัน “สื่อสังคมออนไลน์”

“บิ๊กบี้” สั่งติดอาวุธทางปัญญา
ให้ ผบ.หน่วย
รู้เท่าทัน “สื่อสังคมออนไลน์”
อบรม เสริมความรู้
การใช้สื่อโซเชี่ยลฯให้เป็นประโยชน์
.
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า หลังการประชุม ผบ.หน่วยขึ้นตรงทบ. แล้ว กองทัพบกจัดการบรรยายพิเศษให้กับผู้บังคับหน่วย ในเรื่อง “ทหารยุคใหม่ในโซเชียลมีเดีย” ที่ หอประชุมกิตติขจร ในกองบัญชาการกองทัพบก
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นวิทยากร เช่น กรมกำลังพลทหารบก กรมยุทธการทหารบก
ทั้งนี้ เพราะ จากการที่ปัจจุบันการสื่อสาร มีหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดีย และระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนใช้กันอย่างกว้างขวาง
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้หน่วยทหารใช้การสื่อสารสร้างการรับรู้กับกำลังพลในทุกช่องทาง ทั้งที่เป็นเอกสาร กิจกรรม การพบปะพูดคุย
รวมถึงการใช้การสื่อสารทางออนไลน์ในโซเชียลมีเดีย ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถสร้างการรับรู้และส่งผ่านข้อมูลโดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
นอกจากนี้ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ยังมีอิทธิพลต่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทั้งที่เป็นการใช้งานส่วนบุคคลและงานราชการ
จึงจำเป็นที่กำลังพลและผู้บังคับหน่วยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะการใช้สำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์วิกฤตเช่น ภัยพิบัติ พายุ น้ำท่วม โคลนถล่ม เป็นต้น
รวมทั้ง การใช้สังคมออนไลน์ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสื่อสาร สอบถามดูแลความเป็นอยู่ สุข ทุกข์
error: Content is protected !!