วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

“แม่ทัพต้น” รับหน้าที่ แม่ทัพภาค3

03 ต.ค. 2020
380
“แม่ทัพต้น”
รับหน้าที่ แม่ทัพภาค3
ลั่น ยึดความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรม
คุมพื้นที่17 จ.เหนือ
“บิ๊กป๋อ” อำลาค่ายนเรศวร
เข้า ทัพไทย
ยัน ความผูกพัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
.
บิ๊กป๋อ พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3 ให้. แม่ทัพต้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทั้งทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จ
พระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา
พิธีลงนามเอกสาร รับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่3 ณ ห้องคชรัตน์ ๒กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิธีมอบการบังคับบัญชา ณ ลานบันเทิงทัพ สโมสรบันเทิงทัพ
พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลทุกนาย เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้ภารกิจในทุกด้าน บรรลุผล ตามนโยบายของกองทัพบก อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ผมจะต้องไปดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการทหาร แต่ความรักความผูกพัน ที่มีต่อกองทัพภาคที่ 3 จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ กองทัพภาคที่ 3 อย่างเต็มกำลังความสามารถ
พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่าจะทุ่มเทในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองทัพภาคที่ 3 ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม และจริยธรรม ทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเป็นธรรม และจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน เพื่อสรรสร้างความมั่นคง ความสงบสุข และความรักความสามัคคี ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อไป
พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ เป็น นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 32 เป็นแม่ทัพคนที่ 39
error: Content is protected !!