วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

“ผบ.ทหารสูงสุด” มอบนโยบาย กองทัพไทย 6 ด้าน

03 ต.ค. 2020
273
“ผบ.ทหารสูงสุด”
มอบนโยบาย กองทัพไทย 6 ด้าน
ลั่น พิทักษ์รักษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ยึดหลัก “กองทัพไทยปฏิบัติงาน
ภายใต้พระบรมราโชบาย
ขององค์จอมทัพไทย
นโยบาย รมว.กลาโหม”
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในการแถลงแผนการดำเนินงานของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กองทัพไทยปฏิบัติงานภายใต้พระบรมราโชบายขององค์จอมทัพไทย และตามนโยบายของรมว.กลาโหม โดยดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ตลอดจนพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ความมั่นคงของรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ
การป้องกันประเทศ
ปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอย่างเป็นปึกแผ่นและพัฒนาเสริมสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง ทันสมัย ใช้แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
พัฒนาประเทศและเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยดูแลและสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยากลำบากและทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ นานาชาติ รวมถึงองค์กร
ระหว่างประเทศอย่างสมดุล ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม
ด้านการพัฒนากำลังพล
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยืดมั่นตามสายการบังคับบัญชาเพื่อความเป็นปึกแผ่นของกองทัพไทย และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
พลเอก เฉลิมพลม มีเจตนารมณ์ในการดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า พัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม 3 เหล่าทัพ เพื่อให้เป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค มีนวัตกรรมทันสมัย สามารถปฏิบัติการร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทุกมิติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน
error: Content is protected !!