“แม่ทัพหม่อง” คุม อิสาน รับ ธง แม่ทัพภาค 2

02 ต.ค. 2020
1122
“แม่ทัพหม่อง” คุม อิสาน
รับ ธง แม่ทัพภาค 2
ลั่น “สุจริต รักสามัคคี มีจิตสำนึก ยึดอุดมการณ์เป็นทหารอาชีพ”
“บิ๊กอิ๊ด”เข้ากรุงเทพฯ นั่ง บก.ทบ.
บิ๊กอิ๊ด พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ให้ แม่ทัพหม่อง พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ในค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยมีกองเกียรติยศหมู่ธงของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 81 หน่วย พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธี
.
พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารของชาติ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสูงสุด รวมทั้งเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งในชีวิต ที่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตยของชาติ และสร้างสันติสุข ให้แก่ประชาชน
ซึ่งตลอดระยะเวลาของการทำงานรับใช้ประเทศชาติและดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มีความมุ่งมั่น ในการทำให้ กองทัพภาคที่ 2 มีความมั่นคงเข้มแข็ง มีเอกภาพ สามารถหยัดยืนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นสถาบันหลักที่พร้อมดูแล ความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ
และเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์
ซึ่งการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 2 ในทุกภารกิจที่ผ่านมา ประสบผลสัมฤทธิ์ ด้วยความเรียบร้อยตามความมุ่งหมาย จากการสนับสนุนเป็นอย่างดีของกำลังพลทุกระดับ
และขอขอบคุณทหารทุกนาย ที่ได้เสียสละอุทิศตนและเวลา ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยดีตลอดมา
และเชื่อมั่นว่าแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วย ความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพากองทัพภาคที่ 2 ไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้านและกำลังพลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและเสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ
ตลอดจนปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแลกำลังพล ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มีความรักสามัคคี ภายใต้จิตสำนึกและอุดมการณ์ของความเป็นทหารอาชีพ และพัฒนากองทัพภาคที่ 2 ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจในทุกรูปแบบ ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติ
.
พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า พร้อมที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งอันทรงเกียรติและสำคัญยิ่งนี้ให้ดีที่สุดอย่างเต็มขีดความสามารถ และน้อมนำการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก มาเป็นแบบอย่าง
พร้อมที่จะปฏิบัติงานเคียงบ่า เคียงไหล่ กับบรรดาเพื่อนทหารที่รักทุกนาย อย่างจริงจังและจริงใจ เพื่อให้กองทัพภาคที่ 2 เป็นหน่วยที่มีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ ให้ปรากฎผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ
error: Content is protected !!