วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

“บิ๊กอุ้ย” มอบนโยบาย ออนไลน์

“บิ๊กอุ้ย” มอบนโยบาย ออนไลน์
ชู 7 ด้าน 37 ประเด็น 100 เป้าหมาย
The Power of Unity The Power of the Navy-พลังสามัคคี พลังราชนาวี”
สานต่อ จัด”ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3”
“เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที”
เสริมศักยภาพ-ขีดความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ-สื่อสังคมออนไลน์
.
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่กำลังพลกองทัพเรือ
โดยมี นายทหารชั้นยศนายพลเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
รองผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกองในกรมฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองทัพเรือ
ผู้บังคับหน่วยกำลังรบ ระดับผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับกองพัน ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส นักเรียนนายเรือ ผ่านระบบ VTC จาก ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในปีนี้ มีรายละเอียดที่เกิดจากการที่
ผู้บัญชาการท่านปัจจุบัน ได้รวบรวมประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ
รวมถึงการที่ได้สัมผัสกับงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง และเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ กองทัพเรือ และมีความยั่งยืนตลอดไป
โดยได้กำหนดเนื้อหาจัดทำเป็นด้านต่าง ๆ จำนวน 7 ด้าน 37 ประเด็น 100 เป้าหมาย เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปดำเนินการขยายผลให้เป็นรูปธรรมต่อไป
โดยมีสาระสำคัญ แยกเป็น 7 ด้าน คือ
ด้านกำลังพล
– กำลังพลทุกนาย ต้องดำรงตนอยู่บนความมีระเบียบวินัยที่ดีอยู่เสมอ
มีความประพฤติ มีลักษณะทางทหารที่ดี
– พัฒนาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของกำลังพลและเสริมสร้าง
ความสามัคคีของเหล่าทหารเรือด้วยการจัดการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3
“เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที”
– ยกระดับขีดความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล
– พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำลังพลกองทัพเรือ อย่างรอบด้านและทันต่อสภาวการณ์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
– ปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของกำลังพลในทุกระดับรวมถึงนักเรียนทหาร
ด้านการข่าว
– ยกระดับและพัฒนางานปฏิบัติการข่าว ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
– เพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนงานด้านยุทธการ
ของหน่วยกำลังและหน่วยเฉพาะกิจ ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อรองรับการสร้างบทบาทนำในความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค
ด้านยุทธการ
– ดำรงการปฏิบัติในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สูงสุด
– การฝึกตามวงรอบและการฝึกประจำปีของหน่วยกำลังรบ ให้มุ่งเน้นการฝึกภายใต้แนวคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”
โดยให้ความสำคัญในการฝึกว่า จะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความชำนาญสูงสุด ทั้งนี้ให้มีการนำบทเรียน ปัญหาข้อขัดข้อง
และข้อเสนอแนะ จากการฝึกในห้วงหลายปีที่ผ่านมา นำมาพัฒนาการฝึกของหน่วยและการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
– หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่สำคัญทั้งทางบก ทางทะเล และลำน้ำ ต้องมีความพร้อมสูงสุดตลอดเวลา สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
– สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
– ขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ของ กองทัพเรือ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– เพิ่มขีดความสามารถด้านการตรวจการณ์ทางทะเล
– พัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ
– เสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น การฝึกร่วม/ผสม การประชุมกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยดำรงการมีบทบาทนำในภูมิภาค
ด้านการส่งกำลังบำรุง
– การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ กองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
– ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันการศึกษาของ กองทัพเรือ ให้มีความพร้อม รองรับการผลิตบุคลากรของ กองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ติดตามและดำเนินการงานโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
– พัฒนาระบบการบริหารพัสดุคงคลังและทรัพย์สินของ กองทัพเรือ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
– พัฒนาระบบบริหารการเงินและการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กองทัพเรือ
ทั้งในด้านการเบิกจ่ายเงินและการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องให้สมบูรณ์แบบ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
– ยกระดับการดูแลที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือในทุกพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นมาตรฐาน
ด้านกิจการพลเรือน
– ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อตอบสนองงานในโครงการพระราชดำริ
ทุกรายการ และงานด้านจิตอาสา
– ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทุกรูปแบบให้กับ กองทัพเรือ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
ด้านการบริหารจัดการ
– บริหารจัดการโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในทุกระดับ
– พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานปกติ โดยเน้นให้มีการจัดการประชุมในรายการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลกัน โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC เป็นหลัก
– การจัดการด้านงานเอกสารของทุกหน่วย ให้มีการลดความสิ้นเปลืองทางเอกสาร
– เร่งรัดติดตามและผลักดันการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ECC` ให้เกิดความคืบหน้าและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง
– ขับเคลื่อนงานวิจัยของ กองทัพเรือ ให้สามารถนำไปสู่ภาคการผลิตและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม
– ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองทัพเรือ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ ด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ ระยะ 20 ปี รวมทั้งรองรับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคงของ กระทรวงกลาโหม
ด้านการสวัสดิการ
– ดำเนินการจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือ ทั้งบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง
– ดำเนินการพัฒนาด้านสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัวมีสวัสดิการที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเหมาะสม
โดยการดำเนินการต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้าน 37 ประเด็น 100 เป้าหมาย ของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อมุ่งหวังให้กองทัพเรือ สามารถสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลให้กับประเทศ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีในสังคมโลก เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ น่าชื่นชม และได้รับการยกย่องจากสาธารณชน
โดยจะได้เน้นย้ำในการมอบนโยบายในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
เพื่อมอบนโยบายให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นว่า กองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ ตลอดไป
“The Power of Unity The Power of the Navy”
“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”
error: Content is protected !!