วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

“บิ๊กหลอด” อำลา ค่ายสุรสีห์ ส่งมอบ “ผบ.พล.ร.9 “ “ผบ.ยงค์” คุมกองกำลังสุรสีห์

02 ต.ค. 2020
344
“ผบ.หลอด” พลตรี ฐกัด หลอดศิริ รองแม่ทัพภาค 1 ส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ให้กับ พลตรี บรรยง ทองน่วม
โดยมีพิธีสักการะขุนรัตนาวุธ พร้อมทั้งวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 และ สักการะพระบรมรูป สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นจึงลงนามเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ก่อนเดินทางมายังบริเวณพิธีลานหน้าพระบวรราชานุสาวรีย์ กองพลทหารราบที่ 9 และขึ้นแทนรับการเคารพจาก หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 9 และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กองกำลังสุรสีห์ จำนวน 950 นาย
พลตรี ฐกัด ที่ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น รองแม่ทัพภาค 1 กล่าวว่า เป็นเวลา 31 ปี ที่รับราชการในกองพลทหารราบที่ 9 และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 และ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
ต้องขอขอบคุณกำลังพลและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในกองพลทหารราบที่ 9/กองกำลังสุรสีห์ รวมถึงหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในทุกมิติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นภารกิจป้องกันประเทศ การเตรียมกำลัง การฝึก รวมทั้งภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย
นอกจากนั้นยังได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น พร้อมทั้งได้รับคำชื่นชมในประสิทธิภาพของกำลังพลทุกนาย ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจเสียสละ
สำหรับ พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ท่านใหม่ เป็นนายทหารที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการทหาร ทั้งในสายงานปกติ สายงานป้องกันประเทศ เป็นนักบริหารจัดการบุคคลและหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเป็นที่ประจักษ์ถึงความรู้ ความสามารถ ความอดทน ความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีมาตราฐานในการทำงานสูง ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ในการดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และจะนำ กองพลทหารราบที่ 9 ไปสู่กองพลชั้นนำ ได้รับความไว้วางใจทุกระดับ ตอบสนองงานที่ได้รับมอบในทุกภารกิจ
พลตรี บรรยง กล่าวรับมอบหน้าที่ว่า ตามที่มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ กระผมดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 รู้สึกสำนึกในพระมหากุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
โดย กองพลทหารราบที่ 9 เป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ มีเกียรติประวัติในการรบ การปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ซึ่งกำลังพลของกองพลทหารราบที่ 9 มีความภาคภูมิใจ ทั้งภารกิจในการป้องกันประเทศที่ทำให้ตลอดแนวชายแดนในนามของ กองกำลังสุรสีห์ มีความสงบเรียบร้อย ภารกิจในการพัฒนาประเทศให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ ทั้งนี้ทุกหน่วยงานให้ความชื่นชม
นอกจากนี้ได้รับภารกิจตอบสนองต่อโครงการพระราชดำริที่กองทัพบกให้ความเชื่อมั่น
ในห้วงที่ท่าน พลตรี ฐกัด หลอดศิริ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ท่านได้บริหารจัดการบุคลากร และกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด แสดงออกให้เห็นถึงความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เป็นตัวอย่างที่ดีตลอดมา ทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับความชื่นชม
นอกจากนั้น ยังเป็นตัวอย่างของนักพัฒนาที่มีความมุ่งหวัง เพื่อให้กองพลทหารราบที่ 9 มีความเจริญ และทันสมัย ดังเห็นได้จากสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้ริเริ่มและก่อสร้าง โดยทั้งหมดนั้นทำให้เกิดเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวทั้งสิ้น
error: Content is protected !!