“แอร์บูล” เป็น ผบ.ทอ.วันแรก ภารกิจ ทั้งวัน

“แอร์บูล”
เป็น ผบ.ทอ.วันแรก
ภารกิจ ทั้งวัน
ยินดี 91 นายพลอากาศ
ย้ำ ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นสำคัญ
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพลอากาศ ในวาระตุลาคม 2563 จำนวน 91 นาย โดยเป็น พลอากาศเอก จำนวน 13 นาย พลอากาศโท23 นาย พลอากาศตรี49 นาย และพลอากาศตรีหญิง6 นาย
พลอากาศเอก แอร์บูล กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า “นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่ท่านและวงศ์ตระกูล ซึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนี้ก็เนื่องมาจากท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จลุล่วง เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา
ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่กองทัพอากาศ ประเทศชาติ และประชาชนโดยรวมสืบไป”
error: Content is protected !!