ทบ. ไม่กลัว!! CoViD มะกัน เตรียมส่ง 189ทหารไทย ที่ฝึกLightning Force20 ที่ Hawaii

01 ต.ค. 2020
172
ทบ. ไม่กลัว!! CoViDมะกัน
เตรียมส่ง 189ทหารไทย
ที่ฝึกLightning Force20 ที่Hawaii
ร่วมทดสอบการฝึก JRTC
ที่ Fort Polk รัฐLouisiana 3 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
ยัน เพื่อความต่อเนื่องของแผนงานฝึก
คุมเข้ม ป้องกันCoViD
“ศบค.”อนุมัติ ให้ไป อบรมความรู้ทหาร ปฏิบัติตามมาตรการเข้ม!
กักตัว ก่อนและหลัง เดินทาง
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า หลังจากที่กองทัพบกส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก Lightning Forge 2020 ที่Hawaii สหรัฐอเมริกา เมื่อกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นั้น
จากแผนการฝึกจะมีการทดสอบและประเมินผลในเดือนตุลาคมนี้
ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องของแผนงาน และเป็นไปตามพันธกรณีกับกองทัพมิตรประเทศ
กองทัพบกได้เตรียมส่ง “กองร้อยทหารราบฝึกผสมไทย-สหรัฐอเมริกา”ไปร่วมการประเมินผลการฝึก ณ ศูนย์การเตรียมความพร้อมร่วม (Joint Readiness Training Center : JRTC) Fort Polk รัฐหลุยเซียนน่า สหรัฐอเมริกา ในระหว่าง 3 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
โดยจัดกำลังจากหน่วยเดิมและเป็นกำลังพลชุดเดิมที่เคยเดินทางไปฝึกเมื่อเดือนกรกฎาคม เป็นหน่วยในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 189 นาย
ซึ่งกองทัพบกได้สร้างมาตรการป้องกันและเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด COVID-19 และกำลังพลมีความพร้อมทั้งด้านสมรรถภาพร่างกาย เชื่อมั่นในระบบการป้องกันการติดเชื้อที่กองทัพบกได้เตรียมการไว้ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยง
รวมถึงกำลังพลที่เคยได้รับผลกระทบจากการฝึกครั้งที่ผ่านมา การร่วมประเมินผลการฝึกในครั้งนี้ จะเป็นความต่อเนื่องในการยกระดับและพัฒนาความสามารถกำลังพล
โดยเฉพาะด้านยุทธวิธีการรบ วิวัฒนาการทางทหารและเทคโนโลยี รวมถึงได้เรียนรู้ภูมิภาคที่แตกต่างภายใต้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพทั้ง 2 ประเทศ โดยในปีนี้มีกองทัพสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และไทยเข้าร่วมประเมินผล
การส่งกำลังพลไปร่วมประเมินผลการฝึกในครั้งนี้ กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมด้านการฝึก และด้านธุรการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการเดินทาง โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ ศบค. และการหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกา
ในส่วน ศบค.-19 ทบ. ได้อบรมให้ความรู้เรื่องโควิดศึกษา เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และอุปกรณ์ในการป้องกันโรค
ทั้งนี้ได้นำประสบการณ์และบทเรียนด้านการป้องกัน COVID-19 จากการที่กองทัพบกได้ส่งกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ มาเป็นข้อพิจารณาและปรับการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับกำลังพลที่จะเดินทางไป JRTC ในคราวนี้ได้รับการกักตัว 5 วัน และการทดสอบหาเชื้อล่วงหน้าก่อนเดินทางโดยอากาศยานเช่าเหมาลำ ในระหว่างอยู่ที่สหรัฐจะพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ (Training Bubble) ไม่พบปะบุคคลภายนอกที่ไม่ผ่านการตรวจเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามที่กองทัพบกสหรัฐได้มีมาตรการไว้อย่างเคร่งครัด
และมีกำหนดเดินทางกลับไทยใน 2 พฤศจิกายน 2563 โดยผ่านกระบวนการเข้าประเทศตามมาตรการ ศบค. กำหนด
อย่างไรก็ตาม กองทัพบกตระหนักดีว่าในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามโรคอุบัติใหม่ ซึ่งกองทัพได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และยังต้องดำรงไว้ซึ่งภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกศึกษากับกองทัพมิตรประเทศ
รวมถึงการส่งกำลังทหารไทยไปปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติและดำรงความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางทหารและเกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม ขอให้เชื่อมั่นว่ากองทัพบกจะดำเนินการทุกภารกิจภายใต้ข้อจำกัดของโรคอุบัติใหม่อย่างเหมาะสมที่สุด” พันเอกหญิง ศิริจันทร์ กล่าว
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทหารไทย กลับจากฝึกที่Hawaii ติดCoVid 9 นาย
error: Content is protected !!