วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

“บิ๊กแก้ว” สวมชุดพระราชฐาน รับ นายพล ทัพไทย รายงานตัว

01 ต.ค. 2020
123
“บิ๊กแก้ว”
สวมชุดพระราชฐาน
รับ นายพล ทัพไทย รายงานตัว
นำปฏิญาณ จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติ
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับการรายงานตัว ของนายทหารชั้นนายพล รวม152 นาย เช่น พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร
พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร พลเรือเอก เจริญพล คุ้มราษี รองเสนาธิการทหาร พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร
ทั้งนี้ นายทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลทุกนาย ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติ
และพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน รวมทั้งจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป
error: Content is protected !!