วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

ถวายสัตย์ฯ!

“บิ๊กบี้”นำ 232 นายพล ทบ.
ถวายบังคม
ถวายสัตย์ฯปฏิญาณตน ต่อหน้า “ร.5”
พระบิดา จปร.
นำสวด “คาถาในดวงตรามหาจักรี”
ลั่น จักเทิดทูนรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์เจ้า พระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่
ย้ำคำปฏิญาณ “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต”
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ประเดิมภารกิจแรก สวมชุดพระราชฐาน นำนายทหารชั้นนายพล 232 นาย ที่ได้พระราชทานยศสูงขึ้น ใน 1 ต.ค.63 และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 2563
ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 องค์พระบิดา ของ นายร้อย จปร.
พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/รัชกาลที่ 10 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปวง ข้าพระพุทธเจ้า ที่มารวมกัน ณ ที่นี้ ดำรงตำแหน่งที่สาคัญ และพระราชทาน ยศ ในระดับชั้นนายพลของกองทัพบก นั้น/ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติยศ อันสูงยิ่งของการรับราชการ
ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทาน กำเนิดโรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ขึ้น ทั้งยังได้ทรงมีพระเมตตา ให้ทรงรับ/และ เปิดโอกาสให้ลูกหลานของประชาชนชาวไทย ทั่วไป ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ เพื่อให้ได้ เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ช่วยกันปกปักรักษา เอกราชอธิปไตย ของประเทศชาติ ราชอาณาจักรไทย ให้อยู่ มาจนทุกวันนี้
นอกจากนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ยังได้รับพระมหา กรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทาน กระบี่ และพระราชทานยศ นายทหารสัญญาบัตรมาโดยตลอด ห้วงเวลาการรับราชการที่ผ่านมา
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่องค์พระมหากษัตริย์ องค์จอมทัพไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้า
ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักสานึกและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม พร้อมทั้งขอถวายสัตย์ปฏิญาณ/ที่จักจงรักภักดี/ จักยอมอุทิศตน พร้อมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้อง และรักษาไว้ ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติ ราชอาณาจักรแห่งนี้ และจักเทิดทูนรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ พระมหากษัตริย์เจ้า พระบรมราชจักรีวงศ์/จนกว่าชีวิตจะหาไม่
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จากนั้น นำสวด “คาถาในดวงตรามหาจักรี”
ว่า ติระตะเน สะกะรัฏเฐ จะสัมพังเส จะมะมายะนัง สะกะราโช ชุจิตตัญฺจะ สะกะรัฏฐะ ภิวัฑฒะนัง
ความนับถือรักใคร่ ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรง ในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้ รัฐของตนเจริญยิ่ง
ก่อนปฏิญาณตน ว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และจะธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทหาร
และกล่าวคำปฏิญาณ ของนายร้อย จปร. พร้อมกัน ว่า
ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต (3 จบ)
และถวายบังคม 3 ครั้ง
error: Content is protected !!