วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

“แม่ทัพภาค1” คนใหม่

01 ต.ค. 2020
70
“แม่ทัพภาค1” คนใหม่
ลั่น ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยชีวิต
ชี้ ทัพภาค1 เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ ทรงจัดตั้งขึ้น
ทรงไว้วางพระราชหฤทัย
มีหน้าที่ปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ
รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
.
พลเอกธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 ซึ่งขยับขึ้นเป็นพลเอก ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้ส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาค1 ให้ พลโทเจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค1 คนใหม่
แม่ทัพต่อ พลโทเจริญชัย กล่าวว่า ตามที่ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผมดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค1รับราชการ สนองพระเดชพระคุณในครั้งนี้นั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นเกียรติยศ อย่างสูงสุดแก่ผม และวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง
ผมขอน้อมรับหน้าที่นี้ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหา- กรุณาธิคุณและความรับผิดชอบ
กองทัพภาคที่ เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ ได้ทรงจัดตั้งขึ้นและได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหาร ที่มีหน้าที่ ในการปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาของพี่น้องประชาชน มาโดยตลอด
ซึ่งถือเป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ของอดีตผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมาทุกท่าน ในอันที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต และพร้อมที่จะเป็นหลักในการรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช อธิปไตยของชาติตลอดไป
ทั้งนี้ พลเอกธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในขณะดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 1 ท่านได้ทุ่มเทและตั้งใจจริง ในการปฏิบัติงาน
ทั้งการถวายความปลอดภัยในพระราชพิธีสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1ให้มีประสิทธิภาพบูรณาการภารกิจ การรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาค1 ให้เป็นรูปธรรมและเป็นหน่วยสนับสนุนหลักในการแก้ไขปัญหาคลองเปรมประชากร และคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ด้านบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล/ อีกทั้งท่านยังดูแลสวัสดิการให้กับกำลังพลทุกระดับชั้น และให้การช่วยเหลือกำลังพลที่มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
จนเป็นที่ประจักษ์แก่กำลังพลทุกนาย รวมถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
และที่สำคัญท่านได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจากความมุ่งมั่น และความจริงจัง ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ส่งผลให้กองทัพภาคที่ 1 ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง ที่กองทัพบกมอบหมาย
สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องสืบสานงานตามแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ท่านได้วางรากฐานไว้ต่อไปให้ดีที่สุด โดยมีกำลังพลของทุกหน่วย ในกองทัพภาคที่ 1 ร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถ/
ในโอกาสที่ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกจะต้องรับหน้าที่ในตำแหน่งใหม่นั้น ผมในนามของข้าราชการกองทัพภาคที่1 ทุกนาย
“ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ยุติธรรม ดั่งเช่นที่ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแล้ว “
และในโอกาสอันเป็นศุภมงคลนี้ ผมขอร่วมจิตอธิษฐาน อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช/
ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ของบูรพมหากษัตริ-ยาธิราชเจ้า ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาล แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรด ดลบันดาลพระราชทานพร ให้ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ สมความปรารถนา เจริญด้วย จตุรพิธพรชัยครบถ้วนทุกประการ เพื่อจะนำพากองทัพบกไปสู่ความเจริญก้าวหน้าสืบไป
​ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขอรับมอบหน้าที่ และการ บังคับบัญชา / ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
error: Content is protected !!