วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

วาทะ สุดท้าย”บิ๊กแดง” อำลา ทบ.

29 ก.ย. 2020
121
“ผบ.ทบ.” เป็นหน้าที่อันมีเกียรติ
ได้ทำหน้าที่ทหารของชาติ
พิทักษ์รักษา ความมั่นคง ให้กับชาติบ้านเมือง
ปกป้องคำ้ชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างสันติสุขให้ประชาชน
ยัน ดำรงเกียรติ ศักดิ์ศรี ทบ.สถาบัน ด้านความมั่นคง
ปฏิรูปกองทัพ
ชี้ “บิ๊กบี้”มี จิตวิญญาณความเป็นทหาร
“บิ๊กบี้” ยก “บิ๊กแดง” ทหารอาชีพ ที่จงรักภักดีอย่างมั่นคง
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวในพิธีส่งมอบหน้าที่ และอำนาจการบังคับบัญชา ในตำแหน่ง ผบ.ทบ. ให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ว่า ขอแสดงความยินดีกับ พลเอก ณรงค์พันธ์ ด้วยความจริงใจ
การปฎิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตรับราชการ ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสำคัญยิ่งในการทำหน้าที่ทหารของชาติ พิทักษ์รักษา ความมั่นคง ให้กับชาติบ้านเมือง ปกป้องคำ้ชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชน
ในขณะดำรงตำแหน่งผบ.ทบ. ผม มีความมุ่งหวังให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ด้วยการพัฒนากองทัพบกทุกด้าน และปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ของบริบทในด้านต่างๆ สถานการณ์ ยุคสมัย และเทคโนโลยี โดยมุ่งผลสำเร็จของภารกิจเป็นสำคัญ
รวมทั้ง ดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว อย่างเต็มที่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้มแข็ง สง่างาม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส
เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนากองทัพบกให้มีความเจริญก้าวหน้า มีศักยภาพพร้อมทำหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศชาติตลอดไป
และ เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ จิตวิญญาณความเป็นทหารของ พลเอก ณรงค์พันธ์ และอุดมการณ์ การทำงานที่ยึดถือผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ ซึ่งจะสามารถรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่มาพร้อมกับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นอย่างดียิ่ง
และจะนำพากองทัพบกให้ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไป
ด้าน พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ผม ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอน้อมรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจวบจนดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุด ของกองทัพบกนั้น พลเอก อภิรัชต์ แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพ ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ ทุ่มเท เสียสละ ในการทำหน้าที่ เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้วางรากฐานให้กองทัพบก ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านของ พลเอก อภิรัชต์ มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพ
โดยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถของกำลังพลกองทัพบกทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลต้นน้ำ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ระบบการปฏิบัติงานในทุกมิติให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานสากลนำไปสู่การเป็น Smart Soldier Strong Army ที่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพร้อมรบ สามารถรองรับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลสวัสดิการ และปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพล โดยเปิดช่องติดต่อสื่อสารสายตรง เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของกำลังพล
ตลอดจนกำหนดมาตรการให้หน่วยและกำลังพลพร้อมรับมือวิกฤติการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 อย่างเข้มแข็ง และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นตั้งใจและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พลเอก อภิรัชต์ ได้สร้างคุณประโยชน์แก่กองทัพบกและส่วนรวมเป็นเอนกประการ
ผมและกำลังพลกองทัพบกทุกนายจะจดจำและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
และขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าจะสานต่อภาระหน้าที่ นโยบายและอุดมการณ์การทำงานของ พลเอกอภิรัชต์ อย่างเต็มความสามารถ จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
และพร้อมนำพากำลังพลในกองทัพบกปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ดูแลรักษาและพัฒนากองทัพบกให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถยืนหยัดเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงที่ค้ำจุนประเทศชาติและราชบัลลังก์อย่างยั่งยืนตลอดไป
error: Content is protected !!