เตรียมถก ผบ.เหล่าทัพใหม่

“บิ๊กตู่” ถกสภากลาโหม
ส่งท้ายอำลา “ผบ.เหล่าทัพ
ขอบคุณ
“บิ๊กกบ-บิ๊กแดง-บิ๊กลือ-บิ๊กนัต”และสมาชิกสภากลาโหม
เตรียมพบ ผบ.หล่าทัพชุดใหม่
หลัง1 ตุลาฯ
เชื่อไม่มีปัญหา
สับเปลี่ยนหมุนเวียนผบ.เหล่าทัพ
ทุกคนรู้หน้าที่
แนะ ผบ เหล่าทัพ อย่ามองแต่ มิติความมั่นคงต้องมอง เศรษฐกิจ-สังคมด้วย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า การประชุมสภากลาโหม วันนี้เป็นการส่งท้ายผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณราชการ และ ก็มีคนที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่
เราทำงานกันด้วยระเบียบ ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆและตามสายการบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นไม่ต้องสั่งการอะไรเพิ่มเติมทุกคนรู้หน้าที่อยู่แล้ว
เพราะที่ผ่านมามีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาตลอด ผบ.เหล่าทัพใหม่ทุกคนรู้หน้าที่ เตรียมพบ ผบ.หล่าทัพชุดใหม่ หลัง1 ตุลาฯ
นอกจากด้านความมั่นคงแล้วก็ต้องดูมิติเศรษฐกิจและสังคมด้วยในการทำงานร่วมกับหน่วยอื่นทั้งงานพัฒนาการช่วยเหลือภัยพิบัติ ปัญหาแหล่งน้ำ ต้องทำงานนอกกรอบในการประสานบูรณาการ
พร้อมทั้ง ได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพและส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับทุกภาคส่วนในการร่วมสร้าง ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งด้านความคิดและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้าไปสู่ สังคมที่มีความสุข มีเสียสละแบบจิตอาสา เคารพในความแตกต่าง น้าพาประเทศให้มีความมั่นคงพัฒนาอย่างยังยืน
และ ขอขอบคุณสมาชิกสภากลาโหมทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในห้วงปีที่ผ่านมา ซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และสติปัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกัน น้ามาซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเหล่าทัพและส้านักงานต้ารวจ แห่งชาติ อันเป็นหลักประกันของประเทศชาติในด้านความมั่นคง
error: Content is protected !!