วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

ลุงณัฐ”ชวนเด็กๆนักเรียน กลางกรุงฯ เข้าโครงการจิตอาสา “

“ปลัดกลาโหม”
สวมบท”ลุงณัฐ”
สวมชุดจิตอาสาฯ
ชวนเด็กๆนักเรียน กลางกรุงฯ
เข้าโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ฟังบรรยาย-อบรม เรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน”ร.10”และสถาบันพระมหากษัตริย์
สร้างทัศนคติที่ดี ต่อสถาบันหลักทั้ง 3 สถาบันของประเทศ
.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งเป็นกิจกรรมขยายผล ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ที่ ห้องพินิต ประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม
โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนและครูจากโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบที่ตั้งหน่วย ร่วมในพิธี
ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ได้จัดบรรยายในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่และปลูกฝัง ให้กำลังพลของหน่วย ทหารกองประจำการ ตลอดจนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังของประเทศต่อไปในอนาคต ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังพล ได้มีโอกาสอันดีที่จะได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงศาลาว่าการกลาโหม
และได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่เป็นลูกเป็นหลาน และกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นกำลังอันสำคัญของประเทศที่จะขับเคลื่อนทิศทางของประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมายที่ชัดเจนบนพื้นฐานความเข้าใจที่ดีต่อกันในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักทั้ง 3 สถาบันของประเทศ บนความมีส่วนร่วมและความเสียสละต่อสังคม เพื่อประโยชน์สุขของคนในสังคม
:สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
error: Content is protected !!