วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ฟัง…..”บิ๊กบี้” ว่าที่ ผบ.ทบ.คนใหม่ ประกาศลั่น ให้คำสัญญา! จะปกป้อง สถาบันกษัตริย์ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

23 ก.ย. 2020
364
ฟัง…..”บิ๊กบี้” ว่าที่ ผบ.ทบ.คนใหม่
ประกาศลั่น
ให้คำสัญญา!
จะปกป้อง สถาบันกษัตริย์
จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เพื่อให้สังคม มีความปกติสุข
สร้างรักสามัคคี
พร้อมรับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง
.
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผบ.ทบ. และ ว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ ได้กล่าวเทิดเกียรติ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก 266 นายพลเกษียณ นายทหารระดับนายพล ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
พลเอกณรงค์พันธ์ กล่าวว่า พวกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทหารมาตลอดชีวิตรับราชการทุกท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กองทัพ และประเทศชาติ เป็นอเนกประการ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ทำภารกิจทุกด้านให้ของกองทัพ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความสงบเรียบร้อยของชาติและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญ
“ปกป้องค้ำจุน สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุด
และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนถือเป็นผลงานและเกียรติประวัติอันน่ายกย่อง ส่งผลให้กองทัพมีความเข้มแข็งทันสมัยและเจริญก้าวหน้า สามารถยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และปัญหานานาประการอันควรค่าแก่การจารึกไว้ เป็นแบบฉบับอาชีพ ที่นายทหารรุ่นหลัง จะได้สานต่อดำเนินรอยตาม เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ของการเป็นหลักด้านความมั่นคงของชาติและเป็นที่พึ่งของประชาชน
แม้จะต้องสิ้นสุดในหน้าที่ราชการแต่เชื่อมั่นว่า ภารกิจของความเป็นทหาร
จะยังคงแนบแน่นอยู่ในจิตใจของทุกท่านอย่างไม่เสื่อมคลาย และพร้อมมีส่วนร่วมจรรโลงกองทัพให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนส่งเสริมภารกิจของกองทัพให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา
“พวกเราขอให้คำมั่นว่าจะสืบสานอุดมการณ์ของทุกท่านให้ดีที่สุดและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สังคมมีความปกติสุข มีความรักความสามัคคีอันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป” พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าว
Fb.Wassana Nanuam
error: Content is protected !!