วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

กลาโหม ขยับ เข้าหาเด็ก-เยาวชน .

“บิ๊กตู่(เล็ก)”นำทีมกลาโหม ลงนามMOU
ร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน กับ “พม.”
หวังให้เยาวชนของชาติ-ความหวังของสังคม เท่าทันกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยึด แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”

.
บิ๊กตู่ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา รองปลัดกระทรวงกลาโหม  น้องรัก “ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์” เป็นตัวแทนกลาโหม ลงนามใน บันทึกบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่าง สำนักงานปลัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการผนึกกำลังกันปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน

โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (โดย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยมี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับโครงสร้างและรูปแบบของการดำเนินโครงการในระยะเวลา 3 ปี

โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักตามภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานบูรณาการ

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดความร่วมมือในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการสร้างและปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ มีความเสียสละในกรอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการร่วมกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันคิดและนำความคิดไปสู่การปฏิบัติในแผนงาน/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม

error: Content is protected !!