วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

3 นายพลเรือใหม่

ยินดีกับ …..”รองต้น” นาวาเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล รอง ผอ.สยป. ขึ้นเป็น ผบ.กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

“รองเม่น”นาวาเอก ทรงศักดิ์ จุมปามัญ รองผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ ลูกหม้อ สลก.ทร. ได้เป็น เลขานุการกองทัพเรือ

“ท่านทูตหวาน” นาวาเอก ชัยยงค์ ขุนทา ผช.ทูตทหารเรือไทย ประจำวิชิงตัน ดีซี. ที่ได้ เป็น พลเรือตรี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ ผบ.กองเรือยุทธการ กลับสัตหีบ กองเรือยุทธการ เพราะเคยเป็น ผบ.เรือหลวงจักรีนฤเบศร

error: Content is protected !!