SSR: Sawang Special Rescue กู้ภัย3 มิติ !

“ปรมน. ทัพเรือ”ร่วมภาคเอกชน
ฝึกหลักสูตร SSR กู้ภัย3 มิติ
ฝึกปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยชายฝั่ง -ในทะเล -ใต้น้ำ
ในสภาวการณ์ที่คับขัน ฉุกเฉิน
ยึดหลักนิยม “ถูกต้อง ปลอดภัย เข็มแข็ง มีวินัย เป็นผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีม”

.
บิ๊กปาน พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ทำพิธีประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตร กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ (Sawang Special Rescue : SSR)

ร่วมกับนายอุดม เพชรคุต ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นายประทีป บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเล็ก แซ่เฮง หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด และ นายสุธี ธนนันท์ศิริ รองหัวหน้ากู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถานฯ

ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรนี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับมวลชนอาสากู้ภัยของ สง.ปรมน.ทร.ในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ในทะเล และรวมถึงใต้น้ำ ในสภาวการณ์ที่คับขัน ฉับพลัน หรือเหตุที่เกิดขึ้นกะทันหันซึ่งหน้า

โดยใช้หลักการทางจิตวิทยา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึก เพื่อสร้างหลักนิยมให้อาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อการกู้ภัยทราบ ว่า “ถูกต้อง ปลอดภัย เข็มแข็ง มีวินัย เป็นผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีม” เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจของ สง.ปรมน.ทร.ได้ต่อไป

error: Content is protected !!