วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เชี่ยวชาญ กองทัพไทย-จีน สัมมนาผ่านระบบออนไลน์

17 ก.ย. 2020
123

ผู้เชี่ยวชาญ กองทัพไทย-จีน
สัมมนาผ่านระบบออนไลน์
ถก“ความร่วมมือ มิตรภาพ และการพัฒนา : บทบาทของกองทัพในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน”

.
“บิ๊กไก่” พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร และพลอากาศโท หลิว เต๋อ เหวย รองประธานกรมกิจการการเมือง คณะกรรมาธิการกลางการทหาร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่อง “การประสานความร่วมมือ มิตรภาพ และการพัฒนา : บทบาทของกองทัพในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน” ระหว่าง กองทัพไทย และ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยทำให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากฝ่ายทหาร พลเรือน และภาคประชาสังคม ของทั้งสองประเทศได้รับทราบภาพรวมในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจน ทั้งในระดับประเทศ และกระทรวงทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตามแผนงานโครงการและผลที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองกองทัพ

และ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บทเรียนและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเรือเอก เหมียว หวา ประธานกรมกิจการการเมือง คณะกรรมาธิการกลางการทหาร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน

โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต

นอกจากนั้นแล้ว การสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการในครั้งแรก ระหว่าง กองทัพไทย และ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสความสัมพันธ์ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 45 ปี และยังเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือทางทหารของทั้งสองประเทศ ภายใต้ข้อตกลงในการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

โดยกองทัพไทย และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน มีความเห็นร่วมกันในการขยายความร่วมมือในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนของทั้งสองประเทศดังกล่าว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและสามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

error: Content is protected !!