“กอ.รมน.” เข้ม สกัดต่างด้าว ลอบเข้าชายแดน ขอ ประชาชน ช่วยสอดส่อง

16 ก.ย. 2020
205

พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุม ที่อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า พล.อ.ธีรวัฒน์ สั่งการ เรื่อง กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนดำเนินการมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด19 บริเวณพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีโอกาสกลับมาระบาดระลอกสอง นั้น กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน

โดยมอบให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เป็นหน่วยงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านมวลชน กอ.รมน. ประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ด้วยการมีส่วนร่วมในการสกัดกั้น ป้องกันของผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือน

ที่ผ่านมาได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร/ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคง ทำให้สามารถสกัดกั้น และจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน นอกจากนี้ ได้มีการประสานงาน ความร่วมมือกับประเทศต้นทาง เพิ่มความเข้มงวด ที่จะลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ส่วนการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ จำนวน 97 คดี

โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 55 คน และนำพื้นที่ของรัฐที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาได้ 8,899.96 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐ 629,784,580 บาท และสามารถเพิกถอนโฉนดที่ดินได้ จำนวน 77 แปลง

ทั้งนี้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการปกป้อง การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8,000คน ใน 77!จังหวัด อีกด้วย

error: Content is protected !!