“ผบ.สูงสุด-ผบ.ทอ.” การลงนามMOU ความร่วมมือด้านการแพท

“ผบ.สูงสุด-ผบ.ทอ.”
การลงนามMOU
ความร่วมมือด้านการแพทย์
โรงพยาบาลทหารอากาศ แห่งใหม่ ทุ่งสีกัน

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์”

ที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ การวิจัย และพัฒนาด้านการศึกษา และฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามขอบเขตภายในภารกิจ และขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และกองทัพอากาศ

โดยโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ทั้งสองหน่วยจะเป็นหน่วยติดต่อประสานการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และพลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามเป็นพยานในการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว

โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

ภายหลังพิธีลงนามฯ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ได้แก่ ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19, ระบบงานศูนย์ไตเทียม, ระบบงานกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ชมการสาธิตระบบนัดหมายของ Appointment center และห้องตรวจ VIP

error: Content is protected !!