วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

Time to say Good Bye.

16 ก.ย. 2020
957

ทบ. จัดพิธีเทิดเกียรติ อำลา
ทหารเกษียณ ตามประเพณี
แต่ละเหล่า
18-25 กย.
มีการสวนสนาม เคลื่อนย้ายกำลังพล
ยุทโธปกรณ์ในหน่วย
เตรียมจัดใหญ่ อำลา จปร.
ที่ บก.ทบ.23 กย.
ส่งท้าย “บิ๊กกบ-บิ๊กแดง”

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รอง โฆษก ทบ. กล่าวว่า ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ กองทัพบก  โดยหน่วยทหารทั่วประเทศ จัด “ พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้กับกำลังพลที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ” เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารในทุกระดับที่ปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก ประเทศชาติ และประชาชนมาตลอดระยะเวลารับราชการ

โดยจัดขึ้นทั้งในระดับกองทัพบก, ระดับเหล่าสายวิทยาการ และระดับหน่วยที่ผู้เกษียณสังกัดอยู่ โดยมีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติ เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลที่ยังประจำการอยู่ได้ประจักษ์

และสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน Covid-19 ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา, การสวนสนามเทิดเกียรติ, การมอบโล่เกียรติยศ รวมถึงงานเลี้ยงอำลา เป็นต้น

สำหรับในระดับกองทัพบกจะจัด “พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก2563 ” ในวันที่ 23 ก.ย.2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 0800 น. เป็นต้นไป

โดย พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพบก

ประกอบด้วย กองทหารเกียรติยศ, การถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5 กิจกรรมของนักเรียนนายร้อย บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ, ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และพิธีเทิดเกียรติ ในหอประชุมกิตติขจร สำหรับในปีนี้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเหล่าทหารบกเกษียณอายุราชการ

ทั้ง พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พลเอก อนุชิต อินทรทัต จเรทั่วไป, พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก, พลเอก จักรชัย โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นต้น

สำหรับพิธีเทิดเกียรติของเหล่าสายวิทยาการมีกำหนดดังนี้

วันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๓๐๐ น. เหล่าทหารปืนใหญ่ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี

วันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๓๐๐ น. เหล่าทหารสรรพาวุธ ณ กรมสรรพาวุธทหารบก กทม.

วันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ น. เหล่าทหารช่าง ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี

วันที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๓๓๐ น. เหล่าทหารราบ ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๓๐๐ น. เหล่าทหารสื่อสาร ณ กรมการทหารสื่อสาร กทม.

วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๓๐๐ น. เหล่าทหารแพทย์ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กทม.

วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘๐๐-๑๓๓๐ น. เหล่าทหารพลาธิการ ณ กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี

ทั้งนี้กองทัพบกเชื่อมั่นว่าผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะยังคงเป็นบุคคลที่มีคุณค่า สามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการรับราชการไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองโดยรวม รวมทั้งการดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

error: Content is protected !!