วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“น่านฟ้า โมเดล”

“น่านฟ้า โมเดล”
ปฏิบัติการปลูกป่า บนเขาหัวโล้น
ที่ น่าน
ความตั้งใจแน่วแน่ ของ “นภา1”
“แม่ทัพฟ้า มานัต”

ดูข่าว…”น้องปลา” นักข่าวสายทหาร ททบ.5….

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ไปเป็นประธานในการจัดกิจกรรม “น่านฟ้าโมเดล 2020”

ที่ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยประชาชนต้อนรับ

โครงการน่านฟ้าโมเดล 2020 เป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่การฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การบริหารจัดการและสร้างแหล่งน้ำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

ด้านการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่ป่า กองทัพอากาศได้ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายการปลูกป่าเป็น

2 ลักษณะ ได้แก่ปลูกป่าโดยวิธีโปรยเมล็ดพันธุ์พืชจากอากาศยาน เช่นเครื่องบิน BT-67 และอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drone)สำหรับพื้นทึ่ป่าเสื่อมโทรม 1,600 ไร่ที่ลำบากในการเข้าถึง และการปลูกป่าด้วยต้นกล้า 40 ไร่

ในด้านการบริหารจัดการและสร้างแหล่งน้ำ กองทัพอากาศจะระดมยุทโธปกรณ์ในการบินถ่ายภาพทางอากาศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมด้วยการนำเทคโนโลยีด้านการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาช่วยในการกำหนดพื้นที่จัดสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายชะลอน้ำชุมชน เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรม

สำหรับในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสำนึกให้พี่น้องประชาชนมีความรักหวงแหนภาคภูมิใจในบ้านเกิด มีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจภายใน

error: Content is protected !!