ศิษย์เก่า วทอ.ดีเด่น

มอบรางวัล ศิษย์เก่า วทอ.ดีเด่น
แก่ “พลอากาศเอก มานัต”
พร้อมปืดหลักสูตร Air War College
หลังแถลงยุทธศาสตร์ ทอ.
ฉบับ วทอ.54

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 54 ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยมี นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่สำเร็จการศึกษา 80 คน

โดยมีการแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ 54

และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น 1 รางวัล, รางวัลชมเชย 3 รางวัล, รางวัลนักศึกษาดีเด่น 1 รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามิตรประเทศ 2 คน

นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 2563 แก่ พลอากาศเอก มานัต ที่เป็น วทอ. 44

หลักสูตรการทัพอากาศ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นฝ่ายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลังรวมถึงสามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาทในการป้องกันประเทศ ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

รวมทั้งสังเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร, สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สงคราม และทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใช้กำลังและอำนวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชาติ,สามารถประเมินภาวะผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำระดับยุทธศาสตร์,สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือกองทัพ

โดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย และมีความพร้อมในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ

error: Content is protected !!