วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ศิษย์เก่า วทอ.ดีเด่น

มอบรางวัล ศิษย์เก่า วทอ.ดีเด่น
แก่ “พลอากาศเอก มานัต”
พร้อมปืดหลักสูตร Air War College
หลังแถลงยุทธศาสตร์ ทอ.
ฉบับ วทอ.54

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 54 ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยมี นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่สำเร็จการศึกษา 80 คน

โดยมีการแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ 54

และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น 1 รางวัล, รางวัลชมเชย 3 รางวัล, รางวัลนักศึกษาดีเด่น 1 รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามิตรประเทศ 2 คน

นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 2563 แก่ พลอากาศเอก มานัต ที่เป็น วทอ. 44

หลักสูตรการทัพอากาศ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นฝ่ายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลังรวมถึงสามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาทในการป้องกันประเทศ ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

รวมทั้งสังเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร, สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สงคราม และทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใช้กำลังและอำนวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชาติ,สามารถประเมินภาวะผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำระดับยุทธศาสตร์,สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือกองทัพ

โดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย และมีความพร้อมในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ

error: Content is protected !!