ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ. วปอ.62

“บิ๊กตู่”ฟังแถลงแนวทางพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ของนศ. วปอ.62
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
และวิทยาลัยการทัพ
ในยุทธศาสตร์ 6 ด้าน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ฟังการแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่62 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพของทั้ง3 เหล่าทัพประจำปีการศึกษา 2563

โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ ส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง ที่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สืบเนื่องมาจากความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกมิติ โดยยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะจบลงเมื่อใด

คณะนักศึกษา วปอ. รุ่น62
มีแนวความคิดในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในหัวข้อ Thailand : BEST for the best

โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชากร ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี และมีการกระจายรายได้ที่ยุติธรรม โดยอาศัยพลังขับเคลื่อนหลัก 5 ประการ ย่อเป็น BEST ประกอบไปด้วย Blue energy, E – market platform, Sustainable food & agriculture, Tourism และ cyber Security

โดยมีแนวทางดังนี้—Blue Energy & EV Transformation เสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

โดยออกพันธบัตรพลังงานสร้างชาติ จำนวน 2 ล้านล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (5แสนล้านบาท) ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติหรือ GDP ให้ประเทศได้ประมาณ 12%

นอกจากนั้นยังนำไปลงทุนในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติด้วย โดยเงินกู้ผ่านพันธบัตรดังกล่าว
มีแนวทางชัดเจนที่จะได้รับเงินคืนภายใน 5 ปี

National E-market platform เป็นช่องทางในการส่งเสริม (Enabler) การทำธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด เพิ่มรายได้ และพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data driven economy)

โดยมีแนวทางหลักคือการจัดตั้งองค์กรตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยรัฐถือหุ้น 49% และให้เอกชนเป็นผู้บริหาร ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

Sustainable food & Agriculture ใช้เงินลงทุนประมาณ5 หมื่น ล้านบาท เพื่อเป้าหมายหลัก คือ เพิ่มรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรจาก 9.8 หมื่น บาท/ปี เป็น236,000 บาท/ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติ (GDP) ให้ประเทศได้ประมาณ 20 % ผ่านแนวทางการขับเคลื่อน 3 ประการ 1 ) ส่งเสริมการทำ Smart and Precision Farming ๒) เปลี่ยนแนวทางจากการอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidy) มาเป็นการให้ผลตอบแทนเพื่อจูงใจ (Incentive) ๓) ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรของไทย

Medical Tourism ใช้เงินลงทุนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติ (GDP) ให้กับประเทศได้ประมาณ ๓๐% ผ่านแนวทางการขับเคลื่อน ๓ ประการ ๑) จัดตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินกิจการด้านศูนย์สุขภาพ (Medical Center) ๒) ส่งเสริมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า และ ๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง

และประเด็นสำคัญที่สุดคือการมีหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อคงไว้ซึ่งอธิปไตยทางไซเบอร์ของประเทศ
ผ่านกลยุทธ์หลัก ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนโดยภาครัฐ (Government-led) เช่น พัฒนานโยบาย กำหนดกฎหมาย และมาตรฐานทางด้าน Cyber Security เป็นต้น ๒) การขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน (Civilian-led) เช่น พัฒนาระบบการศึกษาและบุคลากรด้าน Cyber security สร้างความตระหนักรู้รวมทั้งทักษะความรู้
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ๓) การขับเคลื่อนผ่านแพลทฟอร์ม (Platform-led) ที่คนไทยเป็นเจ้าของ

สำหรับผลของการแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในครั้งนี้ ถือเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ จนนำไปสู่การยกระดับประเทศ ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ชาติ คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

error: Content is protected !!