ตั้งเป้า ใน10 ปี พัฒนาควบคู่กันไป Hard power และ Soft power

09 ก.ย. 2020
206

“บิ๊กแดง” สอน การเป็น ผู้นำ
นักเรียนนายร้อย จปร.
จะต้องใส่ใจเรื่องสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา ความเดือดร้อน-การเงิน -เยียวยา
ปลื้ม “สายตรง ผบ.ทบ.” ผลลัพธ์”สะท้อนประสิทธิภาพผู้นำหน่วยได้มากที่สุด
กำลังพล มีผู้นำที่พึ่งพาได้ เป็นแบบอย่างได้

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พบปะพูดคุย นักเรียนนายร้อยจปร. ในหัวข้อ “2 ปีกับการปฏิรูปกองทัพบก และความหวังของกองทัพบกที่มีต่อนักเรียนนายร้อย”

โดยกล่าวว่า ทุกการพัฒนาต้องใช้เวลา ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เข้าใจ และให้ความสำคัญกับต้นน้ำ การพัฒนากองทัพจำเป็นต้องมองไปข้างหน้าไม่ต่ำกว่า 10 ปี ต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้ง Hard power และ Soft power

ที่สำคัญยิ่งในการเป็นผู้นำ เป็นผู้บังคับบัญชา จะต้องใส่ใจเรื่องสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องเดือดร้อนต่างๆ ทั้งทางด้านการเงิน ครอบครัวของกำลังพลไม่ได้รับการเยียวยา จากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพของกำลังพลระหว่างปฏิบัติหน้าที่

เรื่องเหล่านี้คือขวัญและกำลังใจ ซึ่ง ผบ.ทบ. และ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ. ได้รับทราบข้อมูลจากช่องทาง สายตรง ผบ.ทบ. “ผลลัพธ์” ที่จะสะท้อนประสิทธิภาพผู้นำหน่วยได้มากที่สุด คือกำลังพล มีผู้นำที่พึ่งพาได้ เป็นแบบอย่างได้ หน่วยจะดีได้ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับหน่วย จึงอยากสะท้อนให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย

“…การเป็นผู้ให้ สำคัญมากกว่าการเป็นผู้รับ…”

error: Content is protected !!