วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

โชว์ผลงาน!

09 ก.ย. 2020
19

“บิ๊กแดง”เลคเช่อร์นายร้อย จปร.
4 ข้อ “สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับทบ.-จัดระบบกองทัพให้โปร่งใส มาตรฐาน- พัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ-พัฒนาความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ …
การพัฒนา กองพล Stryker พล.ร.11
สายด่วนผบทบ.-สวัสดิการเชิงพาณิชย์ -พัฒนาหลักนิยม-Open House รับทหารใหม่-ผู้ปกครอง -ปรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบ – การทดสอบสมรรถนะร่างกายACRPT

.
.
พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พบปะพูดคุย นักเรียนนายร้อยจปร. ในหัวข้อ “2 ปีกับการปฏิรูปกองทัพบก และความหวังของกองทัพบกที่มีต่อนักเรียนนายร้อย”

บิ๊กแดง ได้พูดคุยกับน้องๆ ให้ความสําคัญกับ นนร.จปร. โดยมีประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง คือ

1)การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกองทัพบก
2) การจัดระบบกองทัพให้โปร่งใส มาตรฐาน
3) การพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ

ทุกการพัฒนาต้องใช้เวลา ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เข้าใจ และให้ความสำคัญกับต้นน้ำ การพัฒนากองทัพจำเป็นต้องมองไปข้างหน้าไม่ต่ำกว่า 10 ปี ต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้ง Hard power และ Soft power

ที่สำคัญยิ่งในการเป็นผู้นำ เป็นผู้บังคับบัญชา จะต้องใส่ใจเรื่องสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องเดือดร้อนต่างๆ ทั้งทางด้านการเงิน ครอบครัวของกำลังพลไม่ได้รับการเยียวยา จากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพของกำลังพลระหว่างปฏิบัติหน้าที่

เรื่องเหล่านี้คือขวัญและกำลังใจ ซึ่ง ผบ.ทบ. และ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ. ได้รับทราบข้อมูลจากช่องทาง สายตรง ผบ.ทบ. “ผลลัพธ์” ที่จะสะท้อนประสิทธิภาพผู้นำหน่วยได้มากที่สุด คือกำลังพลมีผู้นำที่พึ่งพาได้ เป็นแบบอย่างได้ หน่วยจะดีได้ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับหน่วย จึงอยากสะท้อนให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย

error: Content is protected !!