วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“มีเส้นบางๆ”ระหว่างรอยต่อ ของคน 2 รุ่น .

09 ก.ย. 2020
63

“มีเส้นบางๆ”ระหว่างรอยต่อ ของคน 2 รุ่น …และมีเส้นหนาๆ ระหว่างการเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

บิ๊กแดง แนะ ต้องเรียนรู้
ตระหนักถึงภัยคุกคามของชาติ
ต้องเริ่มที่ สร้างต้นน้ำที่ดีให้กับกองทัพบก เริ่มที่ ทั้ง ทหารใหม่, นศท., พลอาสา ทหารพราน นักเรียนนายสิบทบ., นักเรียนนายร้อย

.
พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พบปะพูดคุย นักเรียนนายร้อยจปร. ในหัวข้อ “2 ปีกับการปฏิรูปกองทัพบก และความหวังของกองทัพบกที่มีต่อนักเรียนนายร้อย”

ในตอนหนึ่ง ระบุว่า“…มีเส้นบางๆ ระหว่างรอยต่อ ของคน 2 รุ่น มีเส้นหนาๆ ระหว่างการเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข…”

น้องๆ นักเรียนนายร้อย มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และตระหนักถึงภัยคุกคามของชาติ เราต้องเริ่มที่การสร้างต้นน้ำที่ดีให้กับกองทัพบก ทั้งทหารใหม่, นศท., พลอาสา ทพ., นนส., นนร.

error: Content is protected !!