วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

เส้นบางๆ กับเส้นหนาๆ

09 ก.ย. 2020
84

“บิ๊กแดง”
ขึ้นเวที เลคเช่อร์
นักเรียนนายร้อย จปร.
ชี้ “มีเส้นบางๆ”ระหว่างรอยต่อ ของคน 2 รุ่น
และมีเส้นหนาๆ ระหว่างการเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
แนะต้องเรียนรู้
ตระหนักถึงภัยคุกคามของชาติ
ต้องเริ่มที่ สร้างต้นน้ำที่ดีให้กับกองทัพบก
ทั้ง ทหารใหม่, นศท., พลอาสา ทหารพราน นักเรียนนายสิบทบ., นักเรียนนายร้อย
เผย ชีวิต รับราชการทุกระดับ ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ ทุกคนล้วนแล้วแต่ผ่านอุปสรรคขวากหนาม

.
พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พบปะพูดคุย นักเรียนนายร้อยจปร. ในหัวข้อ “2 ปีกับการปฏิรูปกองทัพบก และความหวังของกองทัพบกที่มีต่อนักเรียนนายร้อย”

บิ๊กแดง ได้พูดคุยกับน้องๆ ให้ความสําคัญกับ นนร.จปร. โดยมีประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง คือ

1)การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกองทัพบก
2) การจัดระบบกองทัพให้โปร่งใส มาตรฐาน
3) การพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ

“…มีเส้นบางๆ ระหว่างรอยต่อ ของคน 2 รุ่น มีเส้นหนาๆ ระหว่างการเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข…”

น้องๆ นักเรียนนายร้อย มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และตระหนักถึงภัยคุกคามของชาติ เราต้องเริ่มที่การสร้างต้นน้ำที่ดีให้กับกองทัพบก ทั้งทหารใหม่, นศท., พลอาสา ทพ., นนส., นนร.

ทุกการพัฒนาต้องใช้เวลา ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เข้าใจ และให้ความสำคัญกับต้นน้ำ การพัฒนากองทัพจำเป็นต้องมองไปข้างหน้าไม่ต่ำกว่า 10 ปี ต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้ง Hard power และ Soft power

ที่สำคัญยิ่งในการเป็นผู้นำ เป็นผู้บังคับบัญชา จะต้องใส่ใจเรื่องสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องเดือดร้อนต่างๆ ทั้งทางด้านการเงิน ครอบครัวของกำลังพลไม่ได้รับการเยียวยา จากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพของกำลังพลระหว่างปฏิบัติหน้าที่

เรื่องเหล่านี้คือขวัญและกำลังใจ ซึ่ง ผบ.ทบ. และ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ. ได้รับทราบข้อมูลจากช่องทาง สายตรง ผบ.ทบ. “ผลลัพธ์” ที่จะสะท้อนประสิทธิภาพผู้นำหน่วยได้มากที่สุด คือกำลังพลมีผู้นำที่พึ่งพาได้ เป็นแบบอย่างได้ หน่วยจะดีได้ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับหน่วย จึงอยากสะท้อนให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย

“…การเป็นผู้ให้ สำคัญมากกว่าการเป็นผู้รับ…”

ผบ.ทบ. ได้แชร์ประสบการณ์ให้น้องๆ นนร.จปร. ได้รับทราบ กล่าวถึงแนวทางการรับราชการทุกระดับจนกว่าจะมาถึงจุดนี้ ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ ทุกคนล้วนแล้วแต่ผ่านอุปสรรคขวากหนามด้วยกันทั้งนั้น

แต่หากเราเข้าใจ และได้เป็นผู้ให้เท่าที่เราจะทำได้ เราจะไม่เสียใจในทุกๆ ช่วงชีวิตการรับราชการของเราเลย เพราะเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้ให้ เราก็ได้รับความสุขใจเมื่อนั้น อย่าถามว่ากองทัพบกให้อะไรกับเรา ให้คิดว่า เราได้ทำอะไรเพื่อกองทัพบกแล้วหรือยัง

พร้อม ฝากความหวังให้น้องๆ ได้นำพากองทัพบก พัฒนา “ก้าว” ไปข้างหน้า เป็นกองทัพที่เข้มแข็ง ปกป้องอธิปไตยของชาติ และนำพาความผาสุขแก่ประชาชน

error: Content is protected !!