“บิ๊กแดง” ส่งท้ายเกษียณ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับธนาคารกรุงไทย 3 ฉบับ

09 ก.ย. 2020
134

“บิ๊กแดง” ส่งท้ายเกษียณ
ลงนามบันทึกข้อตกลง
กับธนาคารกรุงไทย 3 ฉบับ
ให้สวัสดิการทหารบก
ทั้งสิทธิประโยชน์ -บริการทางการเงิน -สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย
เผย แม้กู้ สหกรณ์ ทบ.แล้ว เงินเดือนยังเหลือพอ ก็กู้ธนาคาร ได้ด้วย

ที่ อาคารศรีสิทธิสงคราม กองบัญชาการกองทัพบก ….พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นพยาน

บิ๊กเป้ง พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. ระบุว่า บันทึกข้อตกลงมี 3 เรื่อง คือ การให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและบริการด้านสิทธิกำลังพล , การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้ เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการกองทัพบก และการให้บริการโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทัพบก

การจัดทำบันทึกข้อตกลง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์ และการให้บริการระบบบริหารจัดการทางการเงิน

ตลอดจนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกองทัพบกรวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพ

กองทัพบก เล็งเห็นถึงประโยชน์ด้านสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว ภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

จึงได้พิจารณาใช้บริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศใช้บริการอยู่แล้วมาเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลง

ทั้งนี้ แม้ กำลังพล จะกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ทบ.แล้ว เงินเดือนยังเหลือพอ ก็กู้ธนาคาร ได้ด้วย

ในรายละเอียด…บันทึกข้อตกลงฉบับที1 คือ การให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและบริการด้านสิทธิกำลังพล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดสอดคล้องกับนโยบาย e-payment ภาครัฐของรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายใช้บัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการหรือบุคคลภายนอก

ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานในกองทัพบกที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจากคลังในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง

ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อวางระบบการจ่ายเงินการรับเงิน และการนำส่งเงินของหน่วยงานภายในกองทัพบกให้การดำเนินงานเป็นระบบเดียวกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้กองทัพบกปฏิบัติงานได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้น

บันทึกข้อตกลงฉบับที่ 2 คือ การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการกองทัพบก ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อซื้อที่ดิน และเพื่อสร้าง หรือซื้อที่อยู่อาศัย โดยการให้บริการแหล่งเงินกู้ 2 ประเภทประกอบด้วย เงินกู้สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเทียบเคียงกับ กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ในการกู้เงิน เพื่อปลูกบ้าน หรือซื้อที่พักอาศัย และ เงินกู้สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) ซึ่งเทียบเคียงกับ กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทพิเศษ ซึ่งใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นหลักประกันการกู้เงิน

โดยทั้งสองประเภทได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำอยู่ที่ MRR-๐.๙๗ ซึ่งปัจจุบัน เท่ากับ ร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี จากเดิม กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๕.๕ ต่อปี

บันทึกข้อตกลงฉบับที่ 3 คือ การให้บริการโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทัพบกในกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงในส่วนของกระบวนการ และระบบให้การศึกษาและพัฒนาระบบงานใหม่ ในการบริหารหนี้ การดำเนินคดี และการบังคับคดี การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยยกระดับให้กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก มีความทันสมัย ลดภาระหนี้เสียมีความมั่นคงและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เป็นมาตรฐานสากลต่อไป

error: Content is protected !!