ทูตทหาร เมียนมาร์ -เกาหลีใต้-ฝรั่งเศส คุย “ปลัดกลาโหม”

ทูตทหาร เมียนมาร์ -เกาหลีใต้-ฝรั่งเศส คุย “ปลัดกลาโหม” ถกความร่วมมือทางทหาร ฝึกศึกษา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ /ทูต เกาหลี ลั่น เป็นเพื่อนแท้ ตั้งแต่ สงครามเกาหลี

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ต้อนรับ พล.จ.Khun Nay Tun Oo ผชท.ทหาร เมียนมาร์ และ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ และ กล่าวแสดงความยินดีกับการรับหน้าที่ และชื่นชมความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดของทั้งสองประเทศ ตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยเฉพาะทางด้านการทหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านการข่าวการฝึกศึกษา การลาดตระเวนชายแดน

อีกทั้งยังมีการเยือนระหว่างกันที่มีในทุกระดับ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ทางไทย ก็พร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ ให้ดีขึ้น

ทาง ผชท. ทหารเมียนมาได้กล่าวขอบคุณ พลเอก ณัฐ .ที่ ต้อนรับ และจะดำรงความสัมพันธ์ที่มีมาและเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ดีขึ้น กิจกรรมของทั้งสองประเทศในด้านต่างๆก็จะกลับมาดำเนินตามปกติ

รวมทั้งจะสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน้นแฟ้นต่อเนื่องต่อไป

จากนั้น พ.อ. Kim,Kyoung Youl ผชท.ทหาร เกาหลีใต้ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

พลเอก ณัฐ กล่าวแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ใกล้ชิดยาวนาน ทั้งการปฏิบัติเพื่อรักษาสันติภาพ การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง

โดยในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ทางกองทัพทั้งสองประเทศจะร่วมมือขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาสถานการณ์ให้ดีขึ้น

ส่วนทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นั้นถือเป็นเป้าหมายของไทยที่จะพึ่งพาตนเองก่อนและจะพัฒนาเพื่อส่งออกต่อไป

ทาง ผชท.เกาหลีใต้ ได้ขอบคุณ ปลัดกลาโหม ที่ให้การต้อนรับ และชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศ

โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เปรียบเสมือนเพื่อนแท้ ที่ไทยมีให้กับเกาหลีมาตลอดตั้งแต่สงครามเกาหลี และยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

พ.ท.Stefen Stefancic ผชท.ทหาร สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

โดย ยินดีกับการรับตำแหน่ง ชื่นชมความสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กล่าวขอบคุณความร่วมมือทางการทหาร ทั้งการฝึกศึกษา และยินดีที่จะขยายความร่วมมือในด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

ชื่นชมพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ ฝรั้งเศส และเชิญชวนให้ ฝรั่งเศส มาลงทุนกับไทยเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ผชท. ฝรั่งเศส

ได้ชื่นชมไทยที่มีประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมของไทย ขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และจะใช้ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมานำมาใช้ในการทำงานกับไทย

โดยปัจจุบันทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างกระทรวงกลาโหมด้วย ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเป็นลำดับและเชิญชวนให้ทางกลาโหมของไทย ไปเยี่ยมชมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของฝรั่งเศส. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไป. และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยในครั้งนี้

error: Content is protected !!