วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

“ทุ่งนภาโมเดล”ที่ ฝูงบินวัฒนานคร

ไอเดีย “บิ๊กนัต”
“ฐานบิน”กับ ชาวบ้าน อยู่ร่วมกันได้
มิติความมั่นคง กับ
หลัก เศรษฐกิจพอเพียง
ทำ อุตสาหกรรมการสร้าง UAV สร้างงาน สร้างรายได้ชาวบ้านในพื้นที่
พร้อมใช้“โคก หนอง นา” บริหารจัดการพื้นที่ ให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอทั้งปี

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดโครงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ทุ่งนภาโมเดล” ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฝูงบิน 206 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

โครงการ “ทุ่งนภาโมเดล” มีจุดเริ่มต้นจากนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต
ในเรื่องการดูแลราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบกองบินและฝูงบินทหาร

โดยเฉพาะที่อาศัยในพื้นที่ที่กองทัพอากาศดูแล ในลักษณะ “ฐานบิน” และ “ชาวบ้าน” อยู่ร่วมกัน

และได้มอบหมายให้สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพอากาศ (สง.ปรมน.ทอ.) ดำเนินการโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย ในพื้นที่รับผิดชอบของฝูงบิน 206 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำหรับฝูงบิน206 เป็นฝูงบินเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ที่ฝูงบิน 206 รับผิดชอบ มีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาทำการเกษตรกรรม

กองทัพอากาศจึงได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากพื้นที่ปฏิบัติการทางยุทธการ ให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่าจากกรมธนารักษ์

แต่พื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาความแห้งแล้งในฤดูร้อน และอุทกภัยในฤดูฝน

ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และยังสามารถสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงได้อีกด้วย

กองทัพอากาศจึงดำเนินโครงการ “ทุ่งนภาโมเดล” ในพื้นที่นำร่อง บริเวณทางหลวงหมายเลข3198 จำนวน 644 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 ราย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบฝูงบิน 206 วัฒนานคร เพื่อการเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

โดยมีการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ซึ่งเป็นการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างหนองนา ด้วยคลองไส้ไก่ อันจะทำให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และไม่เสียพื้นที่การเกษตร

อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้อีกด้วย

โดย ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักชลประทานที่ 9 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เกษตรอำเภอวัฒนานคร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และหน่วยทหารพัฒนาที่ ๑๒ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการ

พลอากาศเอก มานัต กล่าวถึงโครงการนี้ว่า กองทัพอากาศได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และเป็นพื้นที่ ที่กองทัพอากาศดูแลรับผิดชอบ โดยเฉพาะการดูแลประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ในลักษณะ “ฐานบิน” และ “ชาวบ้าน” อยู่ร่วมกัน

จึงได้แบ่งมอบพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพ โดยได้มีการพูดคุยในเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ และจะมีการหารือเรื่องจัดระเบียบสังคมต่อไป ซึ่งการแบ่งมอบพื้นที่ดังกล่าวทำให้ประชาชนมีรายได้ และมีงานทำมากขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีเครื่องบิน ช่าง และเจ้าหน้าที่ มาประจำการ

และจะมีอุตสาหกรรมการสร้าง UAV ในพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งจะเป็นตำแหน่งงานสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชน และลูกหลานที่จะเติบโตในอนาคตเป็นกำลังสำคัญให้กองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!