วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

เป็นผู้ที่มิได้มี มลทินมัวหมอง

 

โปรดเกล้าฯ คืน ฐานันดรศักดิ์. “เจ้าคุณพระ” และ ยศทางทหาร ให้ “คุณก้อย” ตามเดิม เพราะ เป็นผู้ที่มิได้มี มลทินมัวหมอง

ร.10 ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

โดยที่นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์. ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาศกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และยศทหารได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์ กลับคืนตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และยศทางทหาร และการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นยศมาก่อน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/B/023/T_0020.PDF

error: Content is protected !!