ทัพเรือ ขอปรับลดงบฯซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ ปีงบฯ 2564 เหลือ 0 ล้านบาท

 

“ปลัดบัญชี ทร.”เป็นตัวแทน ผบ.ทร. ทำหนังสือ แจ้ง กมธ.งบประมาณ
งบฯปี64” 3,925 ล้าน”เหลือ 0

.
บิ๊กโต้ง พล.ร.ท.ธีรกุล กาญจนะ ปลัดบัญชีทหารเรือ ทำการแทนผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามในหนังสือ เรื่อง การปรับลดงบประมาณการจัดหาเรือดำน้ำ จำนวน 2 ลำ เเจ้งไปยังประธานคณะกมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร

ใจความว่า ตาม ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2563 มีรายการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน 2 ลำ และตามร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2564 มีวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดหาเรือดำน้ำ 2 ลำ จำนวน 3,925 ล้านบาท นั้น มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

กองทัพเรือ พิจารณารอบคอบแล้ว เห็นว่าการลดงบรายการนี้ลง ถึงแม้ว่าจะเกิดผลกระทบเป็นความเสียหายต่อการดำเนินการตามแผนงานโครงการของกองทัพเรือ ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพเรือ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และที่ได้รับมอบหมาย อันจะส่งผลกระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ด้วยก็ตาม

แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภาวะการณ์ของประเทศในปัจจุบัน กองทัพเรือ ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว

จึงขอปรับลดงบในการจัดหาเรือดำน้ำ จำนวน 2 ลำ ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด คงเหลืองบประมาณในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 0 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ กองทัพเรือขอเรียนว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาและใช้ขีดความสามารถที่มีอยู่เพื่อลดความเสียหายและความเสี่ยงที่เกิดจากการต้องเลื่อนการจัดหาเรือดำน้ำออกไป ให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

error: Content is protected !!