ทบ.เตรียมพร้อม เปิดค่าย รับ”ทหารใหม่” 1-3 ก.ย.นี้

30 ส.ค. 2020
261

ทบ.เตรียมพร้อม
เปิดค่าย รับ”ทหารใหม่”
1-3 ก.ย.นี้
Open House ให้ญาติมาส่ง-เยี่ยมชมหน่วยฝึก
เผย ปรับการฝึก ตามมาตรการป้องกันCOVID-19
ลดเวลาการฝึก จาก10 เหลือ 6 สัปดาห์

สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ
 Covid ทำให้มีการเลื่อนการเกณฑ์ทหาร จาก เมย. เป็น ต้นสค.ที่ผ่านมา
และรายงานตัวเข้าค่าย จากเดิม พค. มาเป็น กย.
.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า ในระหว่าง 1-3 กันยายน 2563 กองทัพบกจะดำเนินการรับทหารใหม่ผลัด 1/63 ที่ผานการตรวจเลือกทหารเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 เข้ามาประจำการในหน่วยทหารทั่วประเทศ

โดยนโยบายการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19

โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน

สำหรับทหารใหม่ขอให้ไปรายงานตัวตามวันเวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40) ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางจังหวัด

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเดินทางไปยังมณฑลทหารบก และเข้าประจำการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่

โดยทางราชการจะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ณ สถานที่รายงานตัว พร้อมกับจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้ร่วมเดินทางไปส่งทหารใหม่ถึงหน่วยฝึกในค่ายทหารด้วย

ในปีนี้กองทัพบกจะมีการจัดกิจกรรมเปิดค่ายและหน่วยฝึกทหารใหม่ “ Open House “ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่, รับทราบกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ ,การฝึกอาชีพเสริม ,การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย

โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ

ที่สำคัญในระหว่างประจำการจะมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป

รวมทั้งการจัดโครงการลบรอยสักทหารกองประจำการและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับผู้ที่มีรอยสักเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้ารับราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหาร ในปีนี้กองทัพบกได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น โดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์

แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย

โดยการฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 กองทัพบกได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ เริ่มจากการคัดกรองตั้งแต่แรกที่มารายงานตัว มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการ

กองทัพบกขอต้อนรับทหารใหม่ทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านความมั่นคงของประเทศ ขอให้เชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการและการดูแลทหารกองประจำการที่หน่วยทหารได้เตรียมรองรับไว้ในทุกด้าน หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลในการเข้าประจำการขอให้แจ้งกับหน่วยทหารที่ได้เข้าไปสังกัดโดยทันทีตั้งแต่วันแรก เพื่อที่หน่วยทหารจะได้ร่วมกันแก้ไข บรรเทาข้อกังวลลงในหนทางที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะ นับจากนี้ ”เราคือครอบครัวเดียวกัน”

error: Content is protected !!