วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

สูตร เลือก ผบ.ทอ. 6 ประการ ที่ต้องมี 10 Q ที่ควรต้องกระทำ

“เสืออากาศ24/7” ถอดรหัส
หลักการ
“คุณสมบัติ 6 ประการ ที่ต้องมี และ 10 Q ที่ควรต้องกระทำ” ของ “พล.อ.อ.มานัต” …ใช้คัดเลือก ผบ.ทอ.คนใหม่
และเอามา เปรียบเทียบ ว่า หาก นักการเมือง มี สิ่งเหล่านี้ ประเทศชาติ คงจะเจริญก้าวหน้า

“เสืออากาศ24/7” เขียนบทความ ยาวมาก มองทะลุ ใจ บิ๊กนัต “พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์” ผบ.ทอ. ที่ใช้หลักการ _6 ประการที่ต้องมี และ 10Q ที่ต้องกระทำขึ้นให้มีอยู่ในตน ว่า

โดยเสนอแนะ ให้คิดอ่านควบคู่กันไป ระหว่างทหารอากาศ กับนักการเมือง หากมีคุณสมบัติ เช่นนี้

6ประการ
1 ความฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการนำพาบ้านเมืองไทยให้ก้าวเดินไปตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น
“ไม่ฉลาด” มักนำพาบ้านเมืองสู่ความเป็นประเทศด้อยพัฒนา อันนำมาซึ่งความยากจนของคนไทยตามมา
(ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยมายาวนานกว่า88ปี โดยเฉพาะภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 -ที่ประเทศไทยถูกครอบงำโดยชาวต่างชาติ/โดยมหาอำนาจ-ที่เราคนไทยเอง นิยมพึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาติ)
ความฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์ของบรรดานักการเมืองไทยแท้จริงแล้วคือต้นน้ำแห่งความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองไทย!!! หลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นเช่นนี้

2 ความคิดสร้างสรรค์ในการนำพาบ้านเมือง
การกำหนดยุทธศาสตร์ฉลาด/กำหนดนโยบายฉลาดนั้นต้องใช้ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น มิอาจปฏิเสธได้

การสร้างกลไกภาครัฐฉลาดซึ่งก็จะต้องใช้และมีตรรกะสูงมากทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ด้วยเช่นกัน

นักการเมืองไทยในปัจจุบันและที่ผ่านมามีตรรกะน้อย-หรือบางคนมีตรรกะสูงมากทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์อยู่บ้าง

แต่ทว่ามีนิสัยไม่พึงประสงค์
จึงก่อให้เกิดมีกลไกภาครัฐถูกสร้างอย่างผิดเพี้ยน ขึ้นมาจำนวนมากมาย

: กฎหมายไร้ประสิทธิภาพเกิดมีมากมาย กฎหมายเอื้อประโยชน์แก่นักการเมืองเองเกิดมีขึ้นมากมาย

ท้ายที่สุดก็นำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่ยากจะแก้ไข(กลไกภาครัฐสร้างปัญหาเสียเอง)

นักการเมืองไทยในยุคปัจจุบัน และยุคที่ผ่านมา มีตรรกะน้อยบนฐานรากทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ จึงมองภาพของความเป็นเกษตรกรรมฉลาด ไม่ออก : มองความเป็นอุตสาหกรรมฉลาดไม่ออก มองความเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาดไม่ออก

มองออกแต่เพียง การพึ่งพาปัญญาชาวต่างชาติโดยหารู้ไม่ว่า การ พึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาตินั้นมันเป็นเหตุให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนา และทำให้คนไทยยากจนยิ่งขึ้น

(เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดในห้วงสงครามโรคระบาดCovid-19) หากปรากฏการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทย/คนไทยในอนาคตอันใกล้อาจจะตกอยู่ในสถานะยากจนสุดขั้วก็ได้(แนวโน้มน่าจะเป็นเช่นนั้น)

3 ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการนำสังคม
นักการเมืองไทยในยุคปัจจุบันและยุคที่ผ่านมานั้นแต่ละคนมีตรรกะน้อยทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ในค่าเฉลี่ยซึ่งถือว่าต้นทุนแห่งยุคสมัยนั้นมีน้อย/มีต่ำมากจึงยากที่ต่างจะนำมาใช้ทำมาหากินให้ตนเองร่ำรวยด้วยปัญญาของตนเองได้
สิ่งประการเดียวที่นักการเมืองไทย(นักการเมืองมาจากพ่อค้านักธุรกิจ)จะสามารถกระทำได้ก็คือการต้องมีอำนาจอยู่ในมือแบบเบ็ดเสร็จให้ได้เท่านั้นเพื่อนำเอาอำนาจดังกล่าวมาใช้เพื่อการกอบโกยผลประโยชน์เข้าสู่มือของตนเอง กับของพวกพ้อง

นี่คือสภาพการณ์ของการขาดคุณธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรงในความเป็นนักการเมืองไทยผู้อาสารับใช้ประเทศไทย/รับใช้สังคมไทย

สิ่งที่นักการเมืองไทยผู้ไร้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มักนิยมกระทำกันคือใช้อำนาจกระทำการนำเข้าปัญญาของชาวต่างชาติจากต่างประเทศ เข้ามากลืนปัญญาไทย ลิดดรอนโอกาสของคนไทย และ/หรือยกสิทธิ์ประโยชน์ให้กับให้

โอกาสแก่ชาวต่างชาติมากกว่าให้กับคนไทยด้วยกันเอง นิยมและหวังพึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาติอย่างเต็มตัวในรูปแบบของการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จเพื่อรอกินส่วนต่างกำไรเสมือนกับว่าจงใจปล่อยให้ปัญญาของชาวต่างชาติเข้าครอบงำประเทศไทยอย่างไร้การควบคุมดังเช่นที่เราคนไทยเห็นเป็นประจักษ์อยู่ในทุกวัน

ปรากฏการณ์เช่นนี้ คือปรากฏการณ์ที่สื่อถึงการกระทำที่ไร้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองต่อชาติบ้านเมืองไทยของตนเอง และต่อคนไทยทั้งชาติที่คนไทยเราแท้จริงแล้วนั้นนักการเมืองไทยสมควรต้องมีและใช้คุณธรรมจริยธรรมบนความตรงไปตรงมาต่อระบบปัญญาไทย/ที่สมควรกระทำต่อคนไทยเราด้วยกันเอง

ทว่าระบบคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองในเชิงปัญญา(ที่ต้องปกปักรักษาปัญญาไทย)นั้นหาได้มีเกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้การนำพาของนักการเมืองไทยไม่ ไม่ว่าจะเป็นในยุคใดนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

4 ความมีวินัยในทางการเมือง
_การเคารพกฎกติกาบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการรักษาความลับของราชการ(ที่สมควรพูดคุยถกแถลงกันในบางโอกาสเฉพาะในรัฐสภาอันเป็นสถานที่ลับเท่านั้น นี่คือวินัยทางการเมืองที่นักการเมืองจะต้องมีและดำรงไว้อย่างเคร่งครัด)
_การทำหน้าที่การเมืองที่ดี ก็คือต้องมีวินัยทางการเมือง กล่าวคือต้องทำหน้าที่การเสนอทางเลือกที่ดีบนแนวคิดที่ดี/บนวิธีคิดที่ดีที่ฉลาดของตน(ของพรรค)มอบให้กับประชาชนโดยมิสมควรไปกล่าวว่าร้ายบุคคลอื่นและ/หรือกล่าวว่าร้ายพรรคการเมืองอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักวินัยทางการเมือง
_การมีวินัยในตนเองในพฤติกรรมที่เป็นความเป็นพลเมืองดี/กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชน
_การมีวินัยในสังคมที่ต่างจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต/ศาสนา(พุทธ)/ศิลปะ/ปูมประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างเคร่งครัด มิหลงไหลไปกับอารยธรรมต่างชาติ(มีความเป็นชาตินิยมอยู่ในตน)
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองไทยนั้น เสมือนว่านักการเมืองไทยกับคนไทยทั้งชาติล้วนตกอยู่ในสภาพไร้วินัยทางการเมืองกันอย่างรุนแรง ไร้วินัยในตนอย่างรุนแรง การไร้วินัยของนักการเมืองและของคนไทยที่เราคนไทยเองสามารถเห็นได้ง่ายในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการขาดวินัยทางการเมือง …
ไร้วินัยจราจร
ไร้วินัยในการกินอยู่/ทิ้งขยะ-ดูแลความสะอาดบ้านเรือน..
ไร้วินัย…
นักการเมืองไทยเองก็มิได้มีวินัยในตนมากพอในการนำพาสังคมไทยให้เป็นสังคมมีวินัยได้
นักการเมืองไทยสมควรและจำเป็นต้องหันมาทบทวนวินัยรายบุคคลกับวินัยทางการเมืองในภาพรวมกันเป็นครั้งใหญ่เพื่อรวมพลังกันสร้างชนชาติไทยให้เป็นชนชาติมีวินัย
ประเทศใดที่ประชาชนตกอยู่ในสภาพไร้วินัยในบ้านเมือง-บ้านเมืองนั้นอยู่ในสภาพอ่อนแอไร้พลัง(ประเทศด้อยพัฒนา-ประชาชนยากจน)

5 ความขยันหมั่นเพียร
นักการเมืองไทยต้องขยันหมั่นเพียรที่จะต้องสร้างปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดมีขึ้นในตนตามระดับความฉลาดของตนให้มากที่สุดที่จะกระทำได้
นักการเมืองไทยต้องขยันหมั่นเพียรสร้างปัญญาไทยให้เกิดมีขึ้นในประเทศไทยด้วยการใช้มันสมอง-ทักษะของคนไทยเราเอง อันนำมาซึ่งการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งเกิดมีขึ้นในชาตินั่นเอง
นักการเมืองไทยต้องเพียรพยายามสร้าง”ทายาทชั้นดี” ให้เกิดมีขึ้นในประเทศไทย

ปรากฏการณ์ที่เป็นจริงในประเทศไทยในปัจจุบันคือคนไทยขาดความเพียรพยายามในการสร้างปัญญาไทยและใช้ปัญญาไทยในลักษณะของการพึ่งพาตนเอง

รวมถึงขาดความเพียรพยายามในการสร้างทายาทชั้นดี

ทั้งนี้ สาเหตุหลักก็เนื่องมาจากว่านักการเมืองไทยมิได้นำพาให้เกิดความเพียรพยายามรวมพลังกันสร้างและรวมพลังกันใช้ปัญญาไทยขึ้นในประเทศไทยเพื่อสร้างชาติบ้านเมืองของเราเองนั่นเอง

6 ความมีจิตวิญญาณและความจงรักภักดี
นักการเมืองไทยต้องมีจิตวิญญาณในความเป็นคนไทยที่มีความรักชาติรักแผ่นดิน
นักการเมืองไทยต้องมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นในการพึ่งตนเอง มิยอมตกอยู่ใต้อิทธิพลทางปัญญาของชาวต่างชาติใดๆโดยเฉพาะอิทธิพลอำนาจของมหาอำนาจ
นักการเมืองไทยต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนในการมีความจงรักภักดีต่อ3 สถาบัน : ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์

แต่…ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยมิใช่เป็นเช่นนี้

นักการเมืองไทยบางคนผู้ ซึ่งขาดตรรกะทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์(ขาดความคิด/ไร้ขีดความสามารถในการตัดสินตกลงใจอย่างสมเหตุสมผล)

ทว่า ต่างกลับกระทำตนเป็นชนวนเหตุนำมาซึ่งความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชาติด้วยกันเองเสียเอง
-บ้านเมืองไทยจึงอ่อนแอลงเป็นลำดับ(นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมา)
-ภูมิคุ้มกันของชาติบ้านเมืองบกพร่องมากขึ้นเป็นลำดับ
ทั้งนี้ มูลเหตุก็เนื่องจากว่าเราคนไทยโดยเฉพาะนักการเมืองไทยผู้ทำหน้าที่นำพาบ้านเมืองไทยเรามิได้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นชาติไทย(ไม่มีความเป็นชาตินิยม-ไม่ดำรงอารยธรรมนิยม)มากดีพอและนับวันเริ่มจะขาดความจงรักภักดีในตนเองกล่าวคือขาดความจงรักภักดีต่อชาติ -ต่อศาสนา(พุทธ) -ต่อพระมหากษัตริย์… อันเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วต้องมีอยู่ในตนทุกคนนั่นเอง

10Q
นักการเมืองไทยต้องกระทำตนให้มี Q = ความฉลาด ดังนี้
1 IQ ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์อันถือเป็นต้นทุนสำคัญของการมีความคิดสร้างสรรค์ (ตามระดับมันสมอง-ทักษะของแต่ละคน) อันสื่อถึงขีดความสามารถในตนทางด้านการนำพาบ้านเมืองให้ก้าวเดินไปตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น (โลก-สภาพโลกาภิวัตน์ล้วนกำเนิดมาจากวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์(วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ)เป็นฐานรากทั้งสิ้น วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์สามารถถูกไขปริศนาได้โดยคณิตศาสตร์)

มนุษย์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดขึ้นจากระบบวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ ดังนั้นการจัดการมนุษย์จะต้องถูกกระทำภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์(ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธได้ทรงคิดค้นวิธีการฉลาดทางวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการจัดการมนุษย์ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อ2563ปีที่แล้ว

ความฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักการเมืองไทยในการนำวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์-วิทยาศาสตร์ประยุกต์)/คณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์บนการพึ่งพาตนเองในรูปแบบของการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย/เทคโนโลยีไทย/นวัตกรรมไทยทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวมาจากการใช้มันสมอง-ทักษะของคนไทยทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ(จำนวน6.7ล้านคน) กับ จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด(มิจำเป็นต้องพึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาติ)

ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ของนักการเมืองไทยบนวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเพื่อใช้ประโยชน์ธรรมชาติรอบตัวในการดำรงชีพภายใต้การสร้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยอาศัยปัญญาไทยจากมันสมอง-ทักษะของคนไทยฉลาด โดยมิใช่เป็นการทำลายธรรมชาติรอบตัวมากนัก

ในขณะเดียวกัน นักการเมืองจะต้องมีความฉลาดทางวิทยาศาสตร์บนวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติจากธรรมชาติรอบตัวในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ : แล้งจัดในฤดูแล้ง – ท่วมจัดในฤดูฝน – ฝุ่นจัดอันเนื่องมาจากการเผาไร่นา

…. ปัญหาภัยพิบัติยังคงอยู่ในประเทศไทยในลักษณะเรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เนื่องมาจากว่าบรรดานักการเมือง มิได้มีความฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์จนมิอาจเรียนรู้:เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนาธรรมชาติรอบตัวให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ภายใต้การใช้วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในรูปแบบของArtificialขึ้นมาได้ !!!

นี่คือ ผลพวงแห่งความขาดแคลนปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศของบรรดานักการเมืองไทย(ของนักปกครองไทย-ของข้าราชการไทย …ของครูอาจารย์ไทย ….ของนักเรียนไทย ภายใต้การนำพาของนักการเมืองผู้กำเนิดมาจากสายศิลป์/สายสังคมศาสตร์ : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ …ที่มีเกลื่อนกราดอยู่เต็มประเทศไทย/ที่อยู่เต็มในสังคมไทยในห้วงเวลาที่ผ่านมายาวนานนั่นเอง

(ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ของนักการเมืองที่จะต้องสามารถนำพาตนเองออกจากการหมกมุ่นอยู่กับการท่องจำในสังคมศาสตร์ : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ …ที่มันโดยเนื้อ/โดยสารัตถะแล้วไม่สามารถนำพามาซึ่งการสร้าง/การมีปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวที่สกัดมาจากธรรมชาติรอบตัวซึ่งจำเป็นยิ่งสำหรับการดำรงชีพ

-ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ที่จะต้องสามารถนำพาตนเองออกจากการหมกมุ่นอยู่กับการพึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาติ นักการเมืองล้วนมีคุณลักษณะ/มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับคุณสมบัติอันพึงประสงค์ข้างต้นทั้งสิ้น)
ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ของนักการเมืองที่จะต้องสามารถนำพาคนไทย 3 ล้านคน หลุดพ้นจากการตกงาน ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ที่จะต้องสามารถนำพานักศึกษาไทย 5 แสนคนที่กำลังจะจบการศึกษามิให้ถลำไปตกงาน …ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ที่จะต้องสามารถนำพาคนไทย 5 แสนคนมิให้ตกอยู่ในสถานะยากเข็ญ(หน้าดำกร้าน-ขาดแคลนปัจจัยดำรงชีพ-ที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพเช่นสลัม …) …ความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ที่จะต้องสามารถใช้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างตำแหน่งงานให้เกิดมีขึ้นในระบบการเฏตรกรรมฉลาด-ในโรงงานอุตสาหกรรมฉลาด-ในชุมชนเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล ..ไม่ว่าจะในภาวะปกติและ/หรือในยามเกิดสงครามโรคระบาดCovid -19 ที่เกิดขึ้นครั้งนี้

ในการนี้ นักการเมืองฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์ จะต้องสามารถนำพาให้คนไทยแต่ละคนสามารถมีสินค้านวัตกรรมเป็นทรัพย์สมบัติเป็นของตนเองสำหรับใช้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงได้-และ/หรือสำหรับค้าขายเพื่อหารายได้ก็ได้

โดยนักการเมืองฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศต้องนำคนไทยฉลาดลงมือกระทำการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย/เทคโนโลยีไทย/นวัตกรรมไทยทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัว…ที่มันสามารถสร้างเงินรายได้ที่ดีให้กับคนไทยเราได้ -เนรมิตประเทศไทยให้มีนักวิทยาศาสตร์/นักคณิตศาสตร์/วิศวกร -เนรมิตให้ประเทศไทยได้มีตำแหน่งงานทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศฝังตัวอยู่ในบริบทของเกษตรกรรมฉลาด-ในอุตสาหกรรมฉลาด-ในเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล เนรมิตให้ครูอาจารย์ฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์ฝังตัวอยู่ในสถาบันการศึกษา..เพื่อทำหน้าที่สรรสร้างปัจจัยดำรงชีพชั้นเลิศ8ประการ/สรรสร้างพลังงานรอบตัวที่สะอาดเป็นสีเขียวขึ้นมาสำหรับคนไทย76ล้านคนมีอุปโภคบริโภคภายในอย่างพอเพียง

นักการเมืองต้องฉลาดทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์มากถึงเช่นนี้เพื่อให้มีตรรกะดีมากพอในการคิดที่ดีสำหรับการนำพาบ้านเมืองไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าบนปัญญาไทยของเราเอง

2 MOQ ความฉลาดทางคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องมีอยู่ในตน ทั้งนี้ คุณธรรมจริยธรรมถือเป็นเครื่องตัดสินสำคัญยิ่ง ไม่ 1 ก็ 0 ซึ่งนักการเมืองทุกคนต้องมี

หากใครไม่มี(มีเป็น0)แล้วก็ถือว่าหมดสภาพความเป็นนักการเมืองโดยทันทีในทางพฤติกรรม (คุณสมบัติกลายเป็น0)

3 CQ ความฉลาดในความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำพาประเทศชาติสู่ความเป็นประเทศเกษตรกรรมฉลาด-อุตสาหกรรมฉลาด-เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด อันถือเป็นเป้าหมายของชาติที่สำคัญยิ่ง

4 LQ ความฉลาดในความเป็นผู้นำ ในการนี้นักการเมืองต้องสามารถนำพาคนไทยไปในสิ่งที่ไม่เคยทำ-ต้องสามารถนำพาคนไทยไปในที่ไม่เคยไป โดยเฉพาะยังโลกอนาคตที่คนไทยเรายังมองไม่เห็น. ทว่าพอที่จะมองภาพเห็นลางๆได้ โดยต้องไม่นำพาคนไทยไปติดบ่วงอำนาจอิทธิพลของบรรดามหาอำนาจทั้งหลายดังเช่นที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบัน

5 AQ ความฉลาดในความสามารถในการแก้ปัญหาวิกฤติ นักการเมือง ต้องสามารถนำพาบ้านเมืองไทยให้ฝ่าฟันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้สามารถฝ่าฟันวิกฤติทางสังคมไทยที่ติดกับอยู่กับความยากจนอันเนื่องมาจากสภาพการณ์ของการขาดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรุนแรง ให้สามารถเอาชนะความท้าทายแห่งโลกอนาคตที่อิงติดอยู่กับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหนียวแน่น

ความฉลาดในการนำชนชาติไทยออกจากโลกของโซเชียลมีเดีย(FB Line …)มิให้ถูกเฝ้ามองโดยมิอาจรู้ตัวและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกโซเชียลอย่างไม่สามารถควบคุมสังคมได้ (ดังเช่นที่เป็นปรากฎการณือยู่ในประเทศไทยในขณะเวลานี้)

6 ACQ ความฉลาดในความรับผิดชอบ คือ ความฉลาดในความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและต่อสังคมไทย

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งก็คือความรับผิดชอบในการสร้างทายาทสืบทอดให้เป็นคนฉลาดและเป็นคนดี บน6ประการที่คนไทยต้องมี- บน10Qที่ทายาททุกคนต้องทำขึ้นให้มีในตน เพื่อให้บรรดาทายาทเหล่านี้ทำหน้าที่นำพาบ้านเมืองต่อไป

ความรับผิดชอบสำคัญอีกประการหนึ่งของนักการเมือง ก็คือการสร้างชนชาติไทยให้เป็นชนชาติฝักใฝ่และมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มข้นจริงจัง ให้ประเทศไทยเกิดมีพลัง/มีภูมิคุ้มกันในตัวเองภายใต้การจัดระบบการศึกษาระดับคุณภาพให้เกิดมีขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

7 EQ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ฉลาดในการคิด-ฉลาดในการพูด-ฉลาดในการแสดงออกอย่างมีอารยธรรมซึ่งถือว่ามันเป็นความสำคัญยิ่งในการปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างหมู่คนไทยใน
หลายๆGenerationเข้าด้วยกันเอง

8 MQ ความฉลาดในความสามารถในการจัดการองค์การ คือ ฉลาดที่จะจัดองค์การคุณภาพขึ้นมาในประเทศไทยภายใต้บริบทของเกษตรกรรมฉลาด-ของอุตสาหกรรมฉลาด-ของเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล และฉลาดที่จะนำเอาองค์การต่างๆเข้ามาบูรณาการกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน

9 SQ ความฉลาดบนการจิตวิญญาณที่ปรากฎออกมาในรูปของความเพียรพยายามที่จะต้องกระทำสิ่งใดๆให้สำเร็จได้เป็นครั้งแรก(ของโลก) มิจำเป็นต้องรอคอยความสำเร็จของชนชาติอื่นใด

10 PQ ความฉลาดร่างกายต้องแข็งแกร่ง ต้องหมั่นออกกำลังกาย ต้องส่งเสริมให้มีแหล่งสถานที่สำหรับออกกำลังกายให้พอเพียงและได้รับการกระจายอย่างทั่วถึง

นักการเมืองต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งเหนือกว่าประชาชนทั่วไป
ต้องนำพาคนไทยกินอาหารบริสุทธิ์ปราศจากการปนเปื้อนสารพิษและ/หรือปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรม

บ้านเมืองไทยจะเจริญก้าวหน้าได้ คนไทยจะมีงานชั้นดีทำ คนไทยจะมีรายได้ดี …นั้นประเทศไทยต้องมีนักการเมืองฉลาดที่มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการ

กล่าวคือ มี 6ประการที่นักการเมืองไทยต้องมี และมี 10Qที่นักการเมืองไทยต้องกระทำให้มีขึ้นอยู่ในตน .ในจำนวนที่มากพอเพื่อลงมือทำหน้าที่นำพาบ้านเมืองให้ก้าวเดินต่อไป

มิใช่ว่าใครจะเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ได้

มิใช่ว่าคนที่ไม่ฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/ไม่ฉลาดทางด้านคณิตศาสตร์ อันหมายถึงเป็นนักการเมืองที่มีตรรกะต่ำก็สามารถเข้าไปทำหน้าที่นำพาบ้านเมืองก็ได้ !!!

ประเทศไทยต้องไม่เป็นเช่นนั้น !!!

การเมืองไทย-นักการเมืองไทยต้องไม่เป็นเช่นนั้น!!!

error: Content is protected !!