วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“ยุคแห่งปัญญา ต้องสู้ด้วยปัญญา” ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยิ่งสู้ ยิ่งเหนื่อย
ยิ่งสู้ ยิ่งถูกกดดัน
สู้ไม่ถูกวิธี มีแต่เหนื่อย
สู้ไม่ถูกวิธี มีแต่ถูกกดดันมากยิ่งขึ้น

“ยุคแห่งปัญญา ต้องสู้ด้วยปัญญา”
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

.
“เสืออากาศ 24/7” เขียนบทความ สังเคราะห์ และเสนอแนะ การทำสงครามรูปแบบใหม่ ในโลกยุคใหม่

เช่น การ ต่อสู้กับ fb : facebooks ของมาร์ค ซักเกอร์เบอร์ก /สหรัฐ ก็ต้องสู้ด้วย “ศรีปราชญ์” ระบบมีเดียโซเชียลไทยที่ต้องถูกสร้างขึ้นมาจากปัญญาไทย

คนที่ต้องเข้าร่วมสู้
ทีมงาน ที่ต้องเข้าร่วมสู้
..ต้องเป็นคนฉลาด-ต้องเป็นทีมงานฉลาด โดยต้องฉลาดทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ…อันหมายถึงฉลาดตรงยุคสมัยที่ควรจะเป็น

…หมายความว่า คนฉลาด-ทีมงานฉลาดต้องรวมพลังกันคิดค้นสร้างยุทธวิธีฉลาดขึ้นมาสำหรับใช้ในการต่อสู้

คนฉลาด-ทีมฉลาด จะต้องฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะมีขีดความสามารถมากพอที่จะลงมือทำการคิดค้นวิจัยทดลองทดสอบผลิตสร้างองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมแห่งยุคสมัยขึ้นมาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการต่อสู้

“การรบ/การต่อสู้ในปัจจุบันนั้นเป็นเวทีของการรบ/ของการต่อสู้ด้วยปัญญา”

นั่นหมายความว่า

…คนที่เป็นนักสู้ ต้องเป็นคนมีปัญญา
…ทีมที่เป็นนักสู้ ต้องเป็นทีมมีปัญญา

ใครบ้างในประเทศไทยที่เป็นผู้มีปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ…
_นักการเมืองไทย
_นักปกครองไทย
_ข้าราชการไทย
_ครูอาจารย์ไทย
_นักเรียน/นักศึกษาไทย
_คนไทย : ชาวบ้าน
…ใครบ้างในข้างต้นที่มีปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลอยู่ในตนมากพอที่จะสร้างปัญญาไทยขึ้นมาต่อสู้

…หากกลุ่มคนข้างต้นนี้ไม่สามารถสร้างปัญญาไทยขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้การต่อสู้ยิ่ง”เหนื่อย” – “ยิ่งถูกกดดัน”มากยิ่งขึ้น

_ไม่มีปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ ก็ยิ่งก่อภัยพิบัติทางธรรมชาติให้มีเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น/รุนแรงมากยิ่งขึ้น/ซ้ำซากเรื้อรังมากยิ่งขึ้น/กลายสภาพเป็นภัยพิบัติรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้น

(เงินทองมีเท่าไรก็ไม่พอแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ)

_ไม่มีปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งทำให้ขาดแคลนปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวมากต้องนำเข้าสินค้านวัตกรรมสำเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จราคาแพงมาจากต่างประเทศเสียทั้งหมด
(เงินทองมีเท่าไรก็ไม่พอสำหรับการจัดซื้อจัดหามาจากต่างประเทศ)

_ไม่มีปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งทำให้ขาดแคลนตำแหน่งงานสำหรับคนไทย(ตำแหน่งงานชั้นดีในประเทศไทยล้วนตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติ. -ตกอยู่ในมือของหุ่นยนต์ซึ่งมีต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งสิ้นซึ่งเราจำเป็นต้องซื้อมันมาจากต่างประเทศ(ผ่านระบบส่งเสริมการลงทุน)

รายได้ตกเป็นของต่างชาติผู้เข้ามาลงทุนทั้งหมด
(เงินมีเท่าไรก็ตกไปอยู่ในมือของชาวต่างชาติจนสิ้น)

_ไม่มีปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ บนสภาพภูมิศาสตร์/ภูมิรัฐศาสตร์/ภูมิยุทธศาสตร์ ยิ่งทำให้สูญเปล่าผลประโยชน์บนทำเลที่ตั้งที่ที่มันเป็นเลิศ
ต่างชาติ(สายการบินต่างชาติ)เข้าตักตวงผลประโยชน์จำนวนมากมายมหาศาลไปจากแผ่นดินไทย/ไปจากมือของคนไทย
(เงินมีเท่าไรก็ตกเป็นของชาวต่างชาติจนสิ้น)

_ไม่มีปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งทำให้การคิดค้นหลักการทฤษฎีทางสังคม(การเมือง-การปกครอง)ให้ประเทศไทยได้เกิดมีสังคมศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับไว้บังคับใช้จึงไม่มีเกิดขึ้น

สังคมไทยกลายเป็นสังคมท่องจำ
การศึกษาไทยกลายเป็นระบบการศึกษาแบบท่องจำที่ไม่นำสู่การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การเมืองไทยกลายเป็นการเมืองเอาอย่างลัทธิการเมืองของชาวต่างชาติ(ประชาธิปไตย-เสรีนิยม/ทุนนิยม)มาใช้ โดยปราศจากหลักการทฤษฎีทางการเมือง/ทางการปกครองเป็นของไทยเราเอง
(เงินทองมีเท่าไรก็ถูกประชาธิปไตย-ถูกเสรีนิยม/ถูกทุนนิยมโดยชาวต่างชาติหลอกล่อเอาไปกินไปใช้จนสิ้น)

การต่อสู้ไดยไม่สร้างปัญญา
การต่อสู้โดยไม่ใช้ปัญญา
…จึงมีแต่เหนื่อยกับเหนื่อย
…จึงมีแต่ถูกกดดันกับถูกกดดัน
บนปัญหาต่างๆนานาอันเนื่องมาจากว่าเราคนไทยไม่มีปัญญาไทยเป็นของไทยเราเองนั่นเอง
ไม่มีปัญญาไทยแล้ว จะไปสู้กับใครผู้ใด
สู้ไปก็มีแต่แพ้ มีแต่เหนื่อย มีแต่ถูกกดดัน!!!

ฝ่ายตรงข้าม
“สถาปนากลยุทธ์”
_ฝ่ายตรงข้ามใช้ปัญญาของชาวต่างชาติมาสู้กับรัฐไทย
ใช้ fb : facebooks ของสหรัฐ เป็นเครื่องมือต่อสู้กับรัฐไทย
ใช้ line ของญี่ปุ่น/เกาหลี/สหรัฐ เป็นเครื่องมือต่อสู้กับรัฐไทย

ใช้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ของญี่ปุ่น-ของสหรัฐ เป็นเครื่องมือต่อสู้ต่อรองกับรัฐไทย

ใช้ ปัจจัยดำรงชีพที่4 : ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์(กรณีCOVID-19) ของจีน เป็นเครื่องมือต่อสู้ต่อรองกับรัฐไทย

ใช้ ประชาธิปไตย-เสรีนิยม/ทุนนิยมของมหาอำนาจที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานราก : เป็นของ อเมริกัน -เป็นของยุโรป/ฝรั่งเศส/เยอรมัน/อังกฤษ/เนเธอร์แลนด์/คานาดา…เป็นเครื่องมือต่อสู้แทรกแซงรัฐไทย/เป็นเครื่องมือทำลายอารยธรรมไทย

รัฐไทยจึงมีแต่แพ้/พ่ายแพ้
คนไทยจึงมีแต่เหนื่อยกับเหนื่อย
รัฐบาลไทยจึงมีแต่ถูกกดดันและยิ่งถูกกดดัน!!!

ผลพวงของการไม่สร้างปัญญาไทย
ผลพวงของการไม่ใช้ปัญญาไทย
จึงพ่ายแพ้
จึงเหนื่อย
จึงถูกกดดัน

คนไทยฉลาด
_คนไทยฉลาดทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศผู้มีตรรกะสูงในการคิดบนความเป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเท่านั้นที่จะนำพาบ้านเมืองไทยให้ก้าวเดินต่อไปได้ -ที่จะสามารถสร้างปัญญาไทยและสามารถใช้ปัญญาไทยเข้าต่อสู้กับภัยพิบัติต่างๆนานา/สู้กับความยากจนความยากเข็ญ/สู้กับฝ่ายตรงข้าม/ต่อสู้กับ fb : facebooks สหรัฐ และนำมาซึ่งชัยชนะได้

…ต้องการที่จะต่อสู้แล้วใยยังปล่อยขว้างคนไทยฉลาดไปอย่างไร้คุณค่า

ปรากฏการณ์เช่นนี้สื่อให้เห็นถึงหายนะบนความพ่ายแพ้อยู่เบื้องหน้าเพียงแต่ประการเดียว

สัจธรรมเป็นเช่นนี้

error: Content is protected !!