วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ทัพไทย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

28 ส.ค. 2020
310

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย

โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ปทุมธานี

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการร่วมสืบสานการพัฒนาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และเป็นการดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการส่งผลงานในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่2554

โดยมีการจัดประกวดผลงาน จำนวน ๖ ประเภท แต่เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติที่เรียกว่าโรคระบาด โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกมิติของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal

ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงประเภทการประกวดให้เหมาะสม โดยการลดประเภทที่มีการรวมกลุ่ม/ชุมชน คงเหลือ ๓ ประเภท มีผลการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย

ประเภทที่ ๑ หน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน
– ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทที่ ๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ
– ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร
ประเภทที่ ๓ ครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต
– ชนะเลิศ ได้แก่ ร้อยตรี ทรงพล ด้วงภู่ กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของผู้รับรางวัลการประกวดผลงานฯ การจำหน่ายสินค้าการเกษตรในราคาย่อมเยา
โดรนเพื่อการเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักโดยแสง LED
การใช้พลังงานทางเลือก โซล่าเซล กังหันลม เพื่อการเกษตร และกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

นอกจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๓ ประเภทแล้ว กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ได้จัดพิธีเปิดส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ให้มีมิติ มีความทันสมัย สร้างความดึงดูดใจ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายโดยละเอียดด้วยตนเอง อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขัตติยวงศ์ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ หลักในการทรงงาน รวมถึงบทบาททหารพระราชา

อละเป็นการเชิดชูหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

และนับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!