วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

Big Changes. สวัสดิการในเชิงธุรกิจ

28 ส.ค. 2020
755

เปลี่ยนรูปแบบ”สวนสนประดิพัทธ์”
ให้เอกชน เข้าบริหาร
ส่งรายได้เข้าคลังแทน เข้า ทบ.
49 ปี แล้ว สวนสนฯ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานของสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ คลับเฮ้าส์ (Seapine Recreation Centre) ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ จากสวัสดิการภายในเป็นสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

โดยมีการมอบเงินบำรุงขวัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่สวนสนประดิพัทธ์มากกว่า 20ปี และกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม

และตรวจเยี่ยมการปรับปรุงฯ พื้นที่สวนสนประดิพัทธ์1 และ2

​ทั้งนี้ สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์ เปิด และเริ่มให้บริการมา ตั้งแต่วันที่ ๖ เม.ย. ๑๔ จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๓๗ จึงได้ก่อสร้างอาคารรับรองเพิ่มเติม เนื่องจากไม่เพียงพอต่อกำลังพลของ ทบ. ที่ไปพักฟื้นและใช้พักผ่อน

และได้กระทำพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เมื่อวันที่
๒๓ ส.ค. ๓๘ โดยใช้รูปแบบในการบริหารงานแบบโรงแรมทั่วไป แต่คิดอัตราค่าบริการถูกกว่าเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการของ ทบ. จากนั้นก็ได้มีการก่อสร้างอาคารรับรอง (สวนสนฯ ๒) และศูนย์พัฒนากีฬา ทบ.
สวนสนประดิพัทธ์ และเปิดให้บริการเพิ่มเติมในปี ๕๗

ทั้งนี้ในปัจจุบันได้ควบรวมการบริหารงานกิจการสวัสดิการทั้ง ๓ เข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อ สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ (Seapine Recreation Centre) และเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารงานจากการจัดสวัสดิการภายใน เป็นการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๓

การบริหารงาน สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. สวนสนประดิพัทธ์ ในรูปแบบการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
​เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ทบ. พ.ศ.๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กำหนดว่า เมื่อประชาชนและบุคคลทั่วไปมาใช้บริการมากกว่ากำลังพลและครอบครัว อาจพิจารณาได้ว่า ดำเนินการในเชิงธุรกิจ

ดังนั้น จึงได้กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ โดย คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ (เลขาธิการ ก.พ.
เป็นประธานกรรมการ) ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ก.ค. ๔๘ เพื่อให้กิจการสวัสดิการของส่วนราชการใช้ยึดถือและปฏิบัติ

ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชน และบุคคลทั่วไป มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทบ. จึงต้องดำเนินกิจการสวัสดิการให้เป็นไปตามกฎ

หรือระเบียบที่กำหนด โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ร่วมกับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ จากนั้นก็ได้ลงนามในสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียม ตามที่กรมธนารักษ์ กำหนดกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ กิจการ ระยะเวลาของสัญญา ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๖ ได้แก่
​-​สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ ๑
​-​สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ ๒
​-​ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
​-​สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ ๓๗

​ทั้งนี้ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจกรณีพิเศษข้างต้น ทบ. ได้มอบหมายให้คณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโรงแรม เข้ามาบริหารงานกิจการดังกล่าว โดยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ. และเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวที่มาใช้บริการจะต้องได้รับสิทธิในการใช้บริการไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าเดิม ซึ่งคณะบุคคลฯ ที่เข้าบริหารงานจะได้รับค่าตอบแทน
ในรูปแบบค่าจ้างการบริหารงานจาก ทบ. ตามผลงานในการดำเนินกิจการ

ข้อดีของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
​คณะบุคคลฯ ที่เข้ามาบริหารได้นำเสนอ แผนในการซ่อมบำรุง, รูปแบบในการปรับปรุง Renovate, การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และมาตรฐานในการให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสากล

​๑.​การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร (Restructure) และเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารในการบริหารงานให้น้อยที่สุด ซึ่งได้ให้กลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยต้นสังกัดแล้วตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๓ ที่ผ่านมา

​๒.​การพัฒนาบุคลากร
​-​จัดทำ (Job Descriptions) เพื่อให้พนักงานทุกตำแหน่งทราบถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสภาพในการทำงาน
​​-​การจัดฝึกอบรมทักษะการทำงานในทางเทคนิคตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure)
​-​การฝึกให้บริการแขกเสมือนจริง เพื่อยกระดับในการต้อนรับ และการให้บริการ
​-​การฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการ และการทำงานเป็นทีม (Team Building)

​-​ทั้งนี้ ในอนาคตก็จะเป็นสถานที่ฝึกอบรม และฝึกงานให้กับบุคคลากรของกิจการสวัสดิการอื่น ๆ ของ ทบ.
​๓.​การปรับปรุงระบบการจองห้องพักและโปรแกรมการบริหารจัดการลูกค้าฯ โดยใช้ระบบ Easyfo เข้ามาดำเนินการเพื่อลดปัญหาในจองห้องพัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

โดยสามารถจองผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นบน smart phone หรือ tablet ได้เหมือนกับโรงแรมทั่วไป

นอกจากนี้ระบบดังกล่าว ยังครอบคลุมสำหรับกิจการทั้งหมดสำนักงานด้านหน้า, จุดขาย, บริการทำความสะอาด, การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์, ระบบการจอง, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, สินค้าคงคลัง, การจัดซื้อ,
การควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ได้เป็นอย่างดี

​๔.​การซ่อมบำรุง เนื่องจากสถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์ ได้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคชำรุดไปตามระยะเวลา
จึงได้ดำเนินการ ซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัย

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการเป็นหลัก ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค, ระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย, ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เป็นกิจการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การซ่อมบำรุงดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ เม.ย. ๖๓

​๕.​คณะกรรมการสวัสดิการ ทบ. ได้เห็นชอบให้มีการ Renovate กิจการเพื่อให้กำลังพลที่บาดเจ็บการปฏิบัติราชการสนาม หรือจากการรักษาความสงเรียบร้อยใน จชต. เข้าพักผ่อน ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ กำลังพล และครอบครัว หรือบุคคลทั่วไป ที่ใช้บริการให้มีความประทับใจมากยิ่งขึ้น

โดยได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงมาตั้งแต่ เดือน พ.ค. ๖๓ และจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. ๖๓ และเมื่อแล้วเสร็จกำลังพลของ ทบ. จะได้ใช้บริการสถานพักฟื้นพักผ่อนที่ใกล้เคียงกับโรงแรมในระดับสี่ดาว ในราคาสวัสดิการเท่าเดิม
​๖.​การให้บริการ

นอกเหนือจากการให้บริการแก่กำลังพลและครอบครัวแล้ว เมื่อบริหาร
ในรูปแบบการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ กิจการฯ สามารถที่จะให้บริการแก่ ประชาชน และบุคคลทั่วไปเพิ่มเติมในห้วงวันธรรมดา ทำให้กิจการมีรายรับเพิ่มมากขึ้น เมื่อรายรับเพิ่มมากขึ้นค่าเช่า และค่าธรรมเนียมที่จะต้องนำส่งให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน รวมถึงสามารถบริหารจัดการได้ด้วยขีดความสามารถของกิจการเอง โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากแผ่นดินในการพัฒนาหรือซ่อมปรับปรุง

สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ เป็นสถานที่พักผ่อน ยอดนิยมที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ไกลจากรุงเทพ เดิมพื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

ต่อมาได้โอนให้แก่กองทัพบก ในสมัย ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ กองทัพบก ได้ใช้พื้นที่นี้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

แต่ต่อมาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ได้ย้ายเข้าที่ตั้งถาวรที่กรุงเทพ กองทัพบกจึงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของจังหวัดทหารบกเพชรบุรี

ซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ได้ย้ายเข้าที่ตั้งถาวรที่จังหวัดเพชรบุรี จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ

ดังนั้น กองทัพบก จึงได้มอบความรับผิดชอบการดูแลรักษาสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก
สวนสนประดิพัทธ์ ให้แก่ ศูนย์การทหารราบ โดยรับมอบพื้นที่ตลอดจนอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และลูกจ้าง ตามอัตราจากจังหวัดทหารบกเพชรบุรี

โดยให้จัดแบ่งบ้านพักนายทหาร
บริเวณชายทะเล ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของข้าราชการกองทัพบก และสงวนบ้านพักรับรองไว้เป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอ

​ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๔ พลตรี วิเชียร ชินะโยธิน อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
ได้กระทำพิธีเปิดที่พักฟื้นและที่พักตากอากาศสวนสนประดิพัทธ์ โดย พลโท โชติ หิรัญยัษฐิติ อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธาน 

ซึ่งต่อมา พลเอก วิมล วงศ์วานิช อดีตผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับบัญชาแต่ละท่านได้ดำเนินการซ่อมแซม ซ่อมสร้าง และรื้อถอนบ้านพักซึ่งทรุดโทรม และได้สร้างบ้านพักใหม่เพิ่มเติม รวมถึงอาคารรับรอง แห่งที่ ๑ และ ๒ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสามารถให้บริการแก่กำลังพลรวมถึงครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น

​จากสถานที่พักฟื้นของทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบตามแนวชายแดน ต่อมาได้พัฒนาปรับปรุงให้เป็นที่พักผ่อน เพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพบก ข้าราชการต่างเหล่าทัพ และข้าราชการทั่วไป รวมถึงประชาชนที่มาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารบกที่มีแนวคิดให้มีการปรับปรุงสวัสดิการของกองทัพบกให้เป็นรูปแบบเชิงธุรกิจ โดยให้เอกชนเข้ามารับบริหาร สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ จึงเป็นโครงการแรกที่นำร่องนโยบายดังกล่าว โดยให้กลุ่มดุสิตธานี เข้ามา
บริหารจัดการ ด้วยความมุ่งหวังให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านการบริการให้มีความเป็นสากลมากขึ้น
แต่ยังคงไว้ซึ่งสวัสดิการเดิมของข้าราชการกองทัพบกต่อไป

error: Content is protected !!