นักการเมือง เต็มตัว “อ.แหม่ม” รมต.หญิง เยี่ยม แรงงานหญิง

21 ส.ค. 2020
105

“อ.แหม่ม” ศ. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน พร้อมด้วยนายภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรมว.แรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ต้อนรับ

เยี่ยม ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู การให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

โดยจังหวัดน่านมีประชากร 477,882 คน วัยแรงงานจำนวน 246,370 มีงานทำ 242,176 คน และว่างงาน 813 คน รอฤดูกาล 3,381 คน

ส่วนข้อมูลการเป็นผู้ประกันตนมีจำนวน 45,842 คน (อยู่ใน ม.33 จำนวน 15,616 คน ม.40 จำนวน 23,793 คน ม.39 จำนวน 6,433 คน) และเป็นแรงงานนอกระบบ 186,634 คน

ซึ่งจังหวัดน่านมีสถานประกอบกิจการจำนวน 1,670 แห่ง โดยจังหวัดเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงงานและสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบ มีสถานประกอบกิจการปิดกิจการ 317 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน 1,981 คน ส่วนใหญ่เป็นร้านคัาภายในห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือโรงแรม และมีสถานประกอบกิจการปิดกิจการชั่วคราว จำนวน 2 แห่ง ได้ดำเนินการตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ผ่านทางระบบ Internet ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทำโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับสถานการณ์ โควิด-19 เป็นกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป้าหมาย 520 คน ปัจจุบันรอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ได้ปรับเป้าหมายการฝึก นำงบประมาณปกติมาดำเนินการฝึกได้จำนวน 12 รุ่น รวม 244 คน

นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะฝีมือให้กับผู้สูงอายุ และทหารก่อนปลดประจำการด้วย สำหรับความต้องการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น มีสถานประกอบกิจการต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวรวม 51 คน และมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการนำแรงงานต่างด้าวชาวลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จังหวัดน่านกำหนดให้มีการกักตัว 14 วัน ก่อนออกใบอนุญาตทำงาน โดยมีการตรวจคัดกรอกตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

error: Content is protected !!