เตรียมยิงดาวเทียม Napa1-Napa2 ต้นเดือน ก.ย.นี้

“บิ๊กนัต”
สัมมนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ-การศึกษาทอ.
เผย เตรียมยิงดาวเทียมNapa1-Napa2
ต้นเดือน กย.นี้
เผย ช่วงโควิดฯ ทอ.ขาดอะไหล่
บทเรียน ต้องพึ่งในประเทศ
ปัญญาไทย-P&D
เผย ซื้อเครื่องบิน จะ สร้างงานในประเทศด้วย
ถ้าตัดงบฯเครื่องบิน คนจะตกงานเพิ่ม
แจง เอางบฯทหาร ไปแจกคนจน คงไม่ใช่
เสนอ รัฐ ตั้งงบฯยุทธศาสตร์ แยกต่างหาก

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ในช่วงโควิดฯระบาด ทำให้เกิดปัญหา ขาดอะไหล่ จึงเป็นบทเรียน ที่เราจะต้องพึ่งพาในประเทศ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สำคัญต่อบ้านเมือง ยิ่งในสภาพความขัดแย้ง ในภูมิภาค เช่นนี้ และในโลก cyber world ที่ต้องใช้ พลังปัญญาไทย

ผบ.ทอ.เผย ว่า ทอ. ตั้งเป้าจองโฉนดในอวกาศ ในระดับ 400-1,000 กม. จากพื้นโลก หรือขึ้นไปถึง2,000 เพราะSpace Domain มีความสำคัญ โดยทอ. มีแผนจะยิง ดาวเทียม
Napa1 ในต้น เดือนกย.นี้ จากที่เลื่อนมาหลายครั้ง. เพราะสภาพอากาศ และจะยิงNapa2 ตามขึ้นไป ถือเป็น Micro Sattelliteน้ำหนัก 50-60 กก. และจะไปสู่ ดาวเที่ยมวิทยาศาสตร์ ด้วย เราต้องจองโฉนด ในอวกาศ

ในการชี้แจงงบประมาณ ทอ. ต่อกมธ.งบฯ ได้ชี้แจงว่า ถ้าตัดโครงการของทอ. คนจะตกงานมากขึ้น เช่นการซื้อครื่องบิน ของทอ. เพราะเราซื้อแบบP&D และ มีการสร้างงานในประเทศรองรับ

“มีคนบอกว่า ไม่ต้องซื้อ แล้วเอางบฯไปแจกชาวบ้าน เลยดีกว่า มั้ย คงไม่ใช่ เพราะ ทอ .เราจะสร้างงานในประเทศไทย สร้างงานในไทย เพราะ เรามีส่วนร่วมในการสร้าง การผลิต และการผลิตอะไหล่ ในประเทศ ที่จะมีบริษัท ต่างๆในไทย เข้ามาร่วมสร้างงาน ทอ.เรามี บริษัทอุตสาหกรรมการบิน TAI เรามีเครื่องมือ และทำไปด้วยกัน”

พลอากาศเอก มานัต กล่าวว่า ในทางการเมือง กลไกภาครัฐ
งบฯ รัฐต้องเทให้ บางส่วน โดยเฉพาะตัองมีงบยุทธศาสตร์ ที่รัฐต้องอุดหนุน ต้องแยก ออกจากงบฯของ เหล่าทัพ. เพื่อเอางบไปซื้อ ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่เราไม่น้อยใจ ไม่มีงบฯนี้ เราก็ใช้งบ ทอ.เอง แบ่งมาเป็น งบยุทธศาสตร์

ผบ.ทอ. เปิดการประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการศึกษากองทัพอากาศ ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

พลอากาศเอก มานัต กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทัพอากาศและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศในการใช้แนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development)

การประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศ ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ หรือ RTAF Symposium 2020 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นการจัดการประชุมเพื่อริเริ่มการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ และมีการเผยแพร่สมุดปกขาวกองทัพอากาศ 2563 ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ ความชัดเจน และความโปร่งใสในการพัฒนาของกองทัพอากาศ

โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่ 12และ 12 ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

การประชุม RTAF Defence Industrial Cooperation Conference 2020 จัดประชุม ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ระดมความคิด และกำหนดทิศทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา (P&D) อันจะนำมาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือ S-Curve 11 ตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ

โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บรรยายพิเศษเรื่อง “EEC และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (New S-Curve 11)”

นาย ภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) บรรยายพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย”

โชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บรรยายพิเศษเรื่อง “กลไกส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย”

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย เข่น การจัดหาและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย (P&D Scheme in Thai Defence Industry) เส้นทางการพัฒนาด้านอากาศยานและเทคโนโลยีอวกาศกองทัพอากาศ (RTAF Aircraft and Space Technology Roadmap) และกลุ่มสัมมนาด้านกิจการอวกาศ (Space Focus Group)

การประชุม NKRAFA Academic and Innovation Conference 2020 จัดประชุม ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีเพื่อบูรณาการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินการด้านการศึกษาและวิจัย ให้มีความทันสมัยสอดรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและสภาวการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กองทัพอากาศและการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสภาวิศวกร มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของระบบการศึกษาไทยกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”

การแสดงวิสัยทัศน์ของ พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เรื่อง “ภาพอนาคตโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช”

ภายในงาน ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศที่สำคัญ การสาธิตการปฏิบัติงานของอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูงเพดานบินต่ำ “M Solar X UAV”, อากาศยานไร้คนขับสำหรับบินกระจายเสียง “จักจั่น” (Broadcast UAV) และอากาศยานไร้คนขับสำหรับบินลำเลียงสิ่งของ “ม้าบิน” (Delivery UAV)

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!