“แม่บ้านทอ. ลงชายแดนใต้

“แม่บ้านทอ. ลงชายแดนใต้
เปิดโครงการ แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ชายแดนใต้

“หมอมง” แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ที่ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9 สนามบินบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โดยมี พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี รองปลัดบัญชีทหาร/ประธานชุมนุมนายเรืออากาศ(ชนอ.).รุ่น31 และสมาชิกชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่น31 และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และภาคีเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เพื่อพัฒนา และขยาย “ต้นแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครแกนนําพัฒนาศักยภาพคนพิการจากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นรูปธรรม เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

รวมถึงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการ และเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ และเพื่อการเชื่อมต่อสานพลังจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพัฒนาโครงการ สร้างแรงผลักดันให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีทั้งการมอบรถเข็น และอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับคนพิการ
มอบทุนการศึกษา10 ทุน และทุนดํารงชีพให้กับคนพิการ จํานวน 55 ทุน

จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

อบรมอาสาสมัครแกนนําพัฒนาศักยภาพคนพิการ
การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของแต่ละเครือข่าย

แพทย์หญิง วิไลภรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนที่ผ่านมาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการนี้ ที่ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ 2560 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 ของโครงการ ภายใต้แนวคิดของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนําพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชนจากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา นําไปสู่การเกิดเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสังคม สามารถที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาในการดําเนินโครงการต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความร่วมมือของชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดําเนินโครงการร่วมกัน

ซึ่งเชื่อว่า จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะสร้าง “ต้นแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการที่มาจากกลุ่มแกนนํานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สามารถช้วยเหลือคนพิการในชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

รวมถึงการเกิดขึ้นขององค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!