วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ผลิต “เสธ.ร่วม”ยุค 5G

16 ส.ค. 2020
4609

กองทัพไทย เปิดหลักสูตร เสนาธิการร่วม สร้าง “เสธ.” เอง ไม่ต้องง้อ. เสธ.ทบ -เสธ.เหล่าทัพ และมีความรู้ที่ครอบคลุม เพราะบก.ทัพไทย. ต้องประสานสั่งการ 3เหล่าทัพ ภาษาอังกฤษ ต้องเป๊ะ โดยรุ่นแรก จบ ตค.นี้ เปิดหลักสูตร สุดล้ำ สร้างนายทหาร ฝ่ายเสธ. รอบรู้ครบเครื่อง ทั้ง วิชาทบ. -ทร.-ทอ. ทัพไทย-กลาโหม ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ความมั่นคง เพิ่ม วิชา จิตอาสาฯ, วิชาต้านทุจริต

มีรายงานจาก บก.ทัพไทย ว่า บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ได้อนุมัติ ให้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดหลักสูตร เสนาธิการร่วม (สธร.) ขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างนายทหารเสนาธิการของกองทัพไทยเอง จากเดิมที่ต้อง บรรจุนายทหารที่จบจาก จาก รร.เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารอากาศ และ เสนาธิการทหาร

โดยเริ่มเรียน ปีนี้เป็นปีแรก โดยจะจบหลักสูตร ในเดือน กย.นี้

โดยมีการเขียนหลักสูตรใหม่ ขึ้นมาให้ เหมาะสมกับภารกิจทางทหาร และกองทัพที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคปัจจุบัน ทั้งในประเทศ. ภูมิภาค และของโลก

โดยหลักสูตร : เสนาธิการร่วม นี้ มีระยะเวลาการฝึกอบรม ๓๙ สัปดาห์ (๑,๑๗๔ ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ
๑. เป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการทางทหารระดับกลาง ที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นต่อการเป็นทหารอาชีพตามค่านิยมหลักกองบัญชาการกองทัพไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการในการปฏิบัติการร่วม/ผสมและศูนย์บัญชาการทางทหาร
รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเหล่าทัพอื่น ส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชน และมิตรประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ โดยสามารถจัดทาแผนปฏิบัติงานของหน่วยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติได้

๔. มีความรู้พื้นฐานเพียงพอสาหรับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
และวิทยาลัยการทัพ ได้

โดยรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงาน ก.พ. ให้การรับรองหรือเทียบคุณวุฒิให้

นายทหารที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี

นายทหารสัญญาบัตร (ชาย) ชั้นยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ถึง พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท

อายุไม่เกิน ๔๐ ปี (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร หรือนับถึงปีที่เปิดการศึกษา)

เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและผ่านการตรวจร่างกายโดยมีใบรับรองแพทย์ทหารว่าไม่มีโรคที่ขัดต่อการศึกษา

เป็นผู้ที่ทางราชการไว้วางใจให้เข้าถึงความลับของทางราชการชั้น “ลับมาก”

มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารหรือตาราภาษาอังกฤษได้

และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ติดภารกิจในการปฏิบัติราชการอื่น ๆ และสามารถเข้ารับการศึกษา ได้ตลอดหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม : ๓๙ สัปดาห์ ๑,๑๗๔ ชั่วโมง

โดย จัดให้เรียนด้วยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ (Online) ๑๒ สัปดาห์

และจัดการเรียน ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๒๗ สัปดาห์

หลักสูตร เสนาธิการร่วม ระยะเวลํากํารฝึกอบรม ๓๙ สัปดําห์ ๑,๑๗๔ ชั่วโมง (๒๖ หน่วยกิต)

ทั้งหมวดวิชาที่ ๑ ผู้นำและการบริหารทางทหาร ควํามรู้ทั่วไปทํางการทหาร ทักษะของฝ่ายอํานวยการ

หมวดวิชาที่ ๒ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศําสตร์และควํามมั่นคง, การทหารและฝ่ายเสนาธิการร่วม, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝ่ายเสนาธิการร่วม , แผนทํางทหาร และกํารปฏิบัติกํารร่วม/ผสม

ภาคปฏิบัติ/การดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ และ มีการแถลงหลักสูตร การฝึกอบรม ผู้นำ และการบริหารทางทหารทฤษฎีผู้นา จิตวิทยา คุณธรรมและจริยธรรมผู้นำ, จิตอาสา ศาสตร์พระราชา และการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท

กลุ่มวิชาต้านทุจริต และกฎหมายที่ควรทราบ คลิกภาพและมารยาทในการสังคม ทฤษฎีการบริหาร และหลักการบริหารองค์การ การพัฒนาระบบราชการ บก.ทท. , การบริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
การบริหารจัดการชายแดน

ความรู้ทั่วไปทางการทหาร, การจัด กห.-บก.ทท.-ทบ.-ทร.-ทอ.ละ ตร. การจัดและการดาเนินงานของ กรม สธร.ฯ

ทักษะของฝ่ายอำนวยการ การจัดการประชุม การบรรยายสรุปการพูดในที่ชุมชน การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หนังสือราชการ และการทำบันทึกเสนอความเห็น การจัดทำรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธีต่าง ๆ

ทักษะการคิดของฝ่ายอำนวยการ
การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ การค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางทหาร ภาษาต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

หลักพื้นฐาน กรอบแนวคิด โครงสร้าง และทฤษฎีสาคัญ ในการกาหนดยุทธศาสตร์
เครื่องมือสาคัญ ในการวิเคราะห์ และประเมินยุทธศาสตร์ แนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์เบื้องต้น
รูปแบบและตัวอย่างยุทธศาสตร์ขององค์กรที่มีผลเป็นเลิศ กฏหมายรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำลังอำนาจแห่งชาติ หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์และความมั่นคงสถานการณ์ความมั่นคงของโลกในปัจจุบันและแนวโน้มใน อนาคต ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การรักษาความสงบภายในประเทศ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์กองทัพไทย ยุทธศาสตร์กองทัพบก, ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ, ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ,การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม, บทบาทของกองทัพในการปฏิบัติการสันติภาพ, บทบาททหารในการต่อต้านการก่อการร้าย , บทบาททหารในการบรรเทาสาธารณภัย,ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และืการวิเคราะห์แผนแม่บทตามโครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์นโยบายและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ และ สหประชาชาติ กลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศรัสเซีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ,ประเทศเอเชียใต้และตะวันออกกลาง

ประวัติศาสตร์การสงคราม, ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – ประเทศเพื่อนบ้าน, ประวัติศาสตร์การสงครามไทย

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์, การปฏิวัติในทางทหาร และแนวโน้มของสงครามในอนาคต

วิชาการทหารและฝ่ายเสนาธิการร่วม ทั้ง หลักพื้นฐานวิชากองทัพบก หลักพื้นฐานวิชากองทัพเรือ หลักพื้นฐานวิชากองทัพอากาศ หลักนิยมการใช้กาลังของกองทัพไทย , หลักนิยมการใช้กาลังทางบก หลักนิยมการใช้กาลังทางเรือ หลักนิยมการใช้กาลังทางอากาศ หลักพื้นฐานการยุทธร่วม, การปฏิบัติในพื้นท่ีส่วนหลังร่วม การระดมสรรพกำลัง และ หลักนิยมกองทัพไทยด้านการกาลังพลร่วม และงานในหน้าที่ สธร. ในยามสงคราม,หลักนิยมกองทัพไทยด้านการข่าวร่วม และงานในหน้าที่ สธร.ยามสงคราม หลักนิยมกองทัพไทยด้านยุทธการร่วม หลักนิยมกองทัพไทยด้านส่งกำลังบำรุงร่วม และงานในหน้าที่ สธร.ยามสงคราม หลักนิยมกองทัพไทยด้านกิจการพลเรือนร่วม และงานในหน้าที่ สธร.๕ ยามสงคราม หลักนิยมกองทัพไทยด้านการสื่อสารร่วม และงานในหน้าที่ สธร.๖ ยามสงคราม , หลักนิยมกองทัพไทยด้านการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

กฏการใช้กำลังของกองทัพไทยภารกิจของฝ่ายเสนาธิการร่วม
ยามสงคราม, ยุทธศิลป์และการออกแบบการทัพ
ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ การเตรียมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ
ด้านการข่าวกรองร่วม (JIPOE)

กรรมวิธีเป้าหมายร่วม แผนทางทหาร และการปฏิบัติการร่วม/ผสมกระบวนการวางแผนการยุทธร่วม/ผสม

สถานการณ์การฝึก การฝึกวางแผนประณีต การฝึกวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การควบคุมและอำนวยการยุทธของ ศบท.บก.ทท. และการปฏิบัติการร่วม/ผสม ระบบติดต่อสื่อสารและเครื่องมือในการควบคุมและอำนวยการยุทธ

การควบคุมและอำนวยการยุทธของ ศบท.บก.ทท.และศปก.ทบ., ศปก.ทร., ศปก.ทอ.

การควบคุมและอำนวยการยุทธของ กกล.นานาชาติ ระบบการจำลองยุทธร่วมระดับยุทธบริเวณ

สัมมนาเรื่อง การควบคุมบังคับบัญชา และการอานวยการปฏิบัติการร่วม/ผสม

การซักซ้อมการฝึกแก้ปัญหา ที่บังคับการ (Pre-CPX) การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX),การวิจารณ์ การฝึกแก้ปัญหาที่บังคบั การ (CPX)

การเรียนการเป็นผู้นำ และการบริหารทางทหาร (๓๐๑ ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงทฤษฎี หลักการผู้นำ การพัฒนาภาวะและบุคลิกภาพผู้นำ ระบบความคิด การใช้หลักจิตวิทยาที่เหมาะสมในการปกครองบังคับบัญชาหน่วยงานทางทหาร

และ ทฤษฎีผู้นำ จิตวิทยา คุณธรรมและ จริย ธรรมผู้นำ, จิตอาสา ศาสตร์- พระราชา และการ ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำได้แก่ คุณธรรมผู้นา และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม-ผู้นาทางการทหาร
จิตอาสา ศาสตร์พระราชา การนาศาสตร์พระราชา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชกรณียกิจ ที่สาคัญ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท และยุทธศาสตร์พระราชทาน

กลุ่มวิชาต้านทุจริต และกฎหมายที่ควร ทราบ, บุคลิกภาพและ มารยาทในการสังคม, ทฤษฎีการบริหาร และหลักการบริหาร องค์การ
การพัฒนาระบบ ราชการ บก.ทท.

กลุ่มวิชาต้านทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง เช่น
พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ.๒๕๕๑
พระราชกำหนดว่าด้วยการบริหารราชการ แผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘, พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.๒๕๕๐, พ.ร.บ. การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐, พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

มีการจัดการประชุม การบรรยายสรุป ,การพูดในที่ชุมชน, การให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน
หนังสือราชการ และการทำบันทึก เสนอความเห็น,การจัดทำรายงาน การประชุม ,การเขียนคำกล่าวใน พิธีต่าง ๆ

ทักษะการคิดของ ฝ่ายอำนวยการ
รูปแบบการประชุม การเตรียมการจัดและ ดาเนินการประชุม, รูปแบบการบรรยายสรุป การเตรียมการ และ การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อการบรรยายสรุป, การเตรียมการพูดในที่ชุมชนและการใช้คำพูดให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ รูปแบบ การเตรียมการ และเทคนิคการให้ สัมภาษณ์ต่อสื่อสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนหนังสือราชการ หลักการบันทึก ความเห็นเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หลักการ เทคนิค และรูปแบบการจดรายงาน การประชุม การร่างคำกล่าวรายงานอย่างเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการของประธานในงานพิธีต่าง ๆ
– การคิดเชิงระบบ การวิพากษ์แบบสร้างสรรค์ การคิด แบบสมเหตุสมผล และการคิดเชิงยุทธศาสตร์

– การสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

– หลักคิด ทฤษฎีสำคัญ กระบวนการ และ ขั้นตอนในการกำหนดยุทธศาสตร์
– เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมิน ยุทธศาสตร์ เช่น DIME Analysis, PESTEL Analysis, SWOT Analysis, TOWS Metric, STEEP-M Analysis

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา จัดทพยุทธศาสตร์ เบื้องต้น และสามารถเข้าใจวิธีคิดใน กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์เบื้องต้น และ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา สามารถเข้าใจวิธีคิด ในกระบวนการจัดทำ บทบัญญัติสาคัญแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกรอบแนวคิดสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

สถานการณ์ความ มั่นคงของโลกใน ปัจจุบันและแนวโน้ม ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง
การรักษาความสงบ ภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์การป้องกัน ประเทศ
ยุทธศาสตร์กองทัพไทย ยุทธศาสตร์กองทัพบก สถานการณ์ด้านความมั่นคง บริบท และ แนวโน้มความมั่นคงในโลก
แนวคิด และจุดมุ่งหมายสำคัญของ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

บทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ในการรักษาความมั่นคง แห่งชาติ

แนวคิดการกาหนดยุทธศาสตร์การป้องกัน ประเทศของกระทรวงกลาโหม

แนวคิดการจัดทำและหลักคิดของยุทธศาสตร์ ทหารของกองทัพไทย
และแนวคิดการจัดทาและหลักคิดของยุทธศาสตร์ กองทัพบก

ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
ยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ
การปฏิบัติการทาง ทหารที่มิใช่สงคราม
บทบาทของกองทัพใน การปฏิบัติการ สันติภาพ
บทบาททหารในการ ต่อต้านการก่อการร้าย
บทบาททหารในการ บรรเทาสาธารณภัย
ภัยคุกคามด้านความ มั่นคงทางไซเบอร์
การวิเคราะห์แผน แม่บทตามโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ชาติ
แนวคิดการจัดทำและหลักคิดของยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ

แนวคิดการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่ สงคราม และภารกิจการปฏิบัติการทางทหาร ที่มิใช่สงคราม

บทบาทของกองทัพไทยในการปฏิบัติการ สันติภาพ การเข้าร่วมในกองกาลังของ สหประชาชาติ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อเป็น แนวทางการดาเนินงานในด้านการรักษา สันติภาพต่อไป

บทบาทของกองทัพที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน การก่อการร้าย

บทบาททหารในการบรรเทาสาธารณภัย และ การช่วยเหลือประชาชน

แนวคิด และโครงสร้างที่สาคัญของภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศ

แนวคิด ทฤษฎีสาคัญในการวิเคราะห์แผน แม่บท รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

การวิเคราะห์นโยบาย และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง
กฎหมายระหว่าง ประเทศ และ สหประชาชาติ
กลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ ประเทศรัสเซีย
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี

การเรียนเกี่ยวกับ การเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ และ สังคม รวมถึงบทบาทของประเทศเหล่านั้นต่อ การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ลักษณะที่สำคัญของประเทศ การดาเนินงานด้าน การเมือง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ สภาวะด้าน เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

รวมทั้งบทบาทของประเทศ เหล่านั้นต่อการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ

และประเทศเอเชียใต้และ ตะวันออกกลาง
ประวัติศาสตร์การ สงคราม
ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ไทย – ประเทศเพื่อนบ้าน
ประวัติศาสตร์การ สงครามไทย
การสื่อสารทาง ยุทธศาสตร์

ลักษณะที่สำคัญของประเทศ การดำเนินงาน ด้านการเมือง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ สภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา รวมทั้งบทบาทของประเทศเหล่านั้นต่อ การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ
– แนวความคิดการปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผล ต่อความมั่นคงที่สำคัญในอดีตของโลก โดย มุ่งเน้นในสงครามครั้งสาคัญ ที่มีการปฏิบัติการ ร่วมกันของกาลังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และการปฏิบัติการเหล่าทัพเดียว เช่น สงครามโลก ครั้งที่ ๑ และ ๒ สงครามมหา- เอเชียบูรพา สงครามอินโดจีน สงครามหมู่เกาะ ฟอล์กแลนด์ สงครามหกวัน สงครามอ่าว เปอร์เซีย สงครามในอัฟกานิสถาน สงครามใน อิรัก ฯลฯ

ความสาคัญของภูมิประเทศ ภูมิรัฐศาสตร์ และ ภูมิสังคม และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ รวมถึง การปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อความ มั่นคงในอดีตของไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน

แนวความคิดการปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผล ต่อความมั่นคงในอดีตของไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา เข้าใจถึงทฤษฎี หลักคิด และผลลัพธ์ของการสื่อสารในทางยุทธศาสตร์, การปฏิวัติในทางทหาร และแนวโน้มของ สงครามในอนาคต เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการทางทหารในอดีต จนถึงปัจจุบัน แนวโน้มที่จะเกิดสงครามใน อนาคต ตลอดจนรูปแบบของสงครามที่ส่งผล ต่อความมั่นคงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

การศึกษา – วิชา ทหารราบ
– วิชา ทหารม้า วิชา ทหารปืนใหญ่
– วิชา การจัดและการดาเนินงานของฝ่าย อำนวยการ- วิชา การปฏิบัติการรบตามแบบ- วิชา การอ่านแผนที่และเครื่องหมายทางทหาร- วิชา การปฏิบัติการเรือผิวน้ำ
– วิชา การปฏิบัติการเรือดำน้ำ วิชา สงครามทุ่นระเบิด วิชา การใช้กาลังอากาศนาวี วิชา การปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก, วิชา หลักการใช้กาลังทางอากาศ ,วิชา ปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ – วิชา ปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
– วิชา การป้องกันฐานบิน, วิชา การป้องกันทางอากาศ

ภารกิจ การจัด การปฏิบัติงานของ ศปก.ทร. – การปฏิบัติการทางเรือทั่วไป การป้องกันฝั่ง- การปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก – อากาศนาวี- สงครามทุ่นระเบิด

ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ และข้อจากัด ของ ทอ. ได้แก่
– ภารกิจ การจัด การปฏิบัติงานของ ศปก.ทอ. – หลักนิยมในการใช้กาลังทางอากาศ- การปฏิบัติการอากาศยุทธศาสตร์ – การปฏิบัติการอากาศยุทธวิธี – การป้องกันฐานบิน- การป้องกันภัยทางอากาศ

ความรู้ความ เข้าใจในเรื่อง
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบบแผนที่ สถานการณ์ร่วม
– การใช้งานระบบแผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อ อำนวยการยุทธ-การฝึกปฏิบัติในการใช้งานระบบแผนที่ สถานการณ์ร่วมเพื่ออำนวยการยุทธ

error: Content is protected !!