วันพุธ, 23 กันยายน 2563

ISOC ถก ปัญหา ก่อการร้าย

13 ส.ค. 2020
91

 

“บิ๊กเป้ง” ประเมินแนวโน้มสถานการณ์การก่อการร้ายที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย แนะบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรอง และประเมินแนวโน้มสถานการณ์การก่อการร้ายที่มีผลกระทบต่อ แนะให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างทันเวลา

พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก/ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.

โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯ ที่ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า มีการหารือเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้จัดประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้าย เพื่อบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรอง และประเมินแนวโน้มสถานการณ์การก่อการร้ายที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างทันเวลา

และกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายเฉพาะกรณี หรือประเด็นเร่งด่วน

รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานด้านการข่าวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างแน่นแฟ้นต่อไป

พลเอก ธีรวัฒน์ เน้นย้ำให้หน่วยใน กอ.รมน. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน.ในการบูรณาการ ประสานงานและขับเคลื่อนหน่วยงานความมั่นคงที่มีอำนาจตามกฎหมาย ให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใช้ศักยภาพของ กอ.รมน. ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มขีดความสามารถ

“กอ.รมน. บูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในทุกๆโอกาส”

error: Content is protected !!