“สร.2-สร.7”

13 ส.ค. 2020
621

“สร.2-สร.7”
เรียง รักษาการ นายกฯ
“บิ๊กป้อม-วิษณุ-อนุทิน-จุรินทร์-ดอน-สุพัฒนพงษ์”
นายกฯ ย้ำ ถ้า เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล-การอนุมัติเงินงบประมาณ ที่ อยู่ในอำนาจของนายกฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกฯ เสียก่อน

หลังประชุม ครม.ใหม่ นัดแรก….
พลเอกประยุทธ์ นายกฯ ออกคำสั่ง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้
1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้
1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
2) นายวิษณุ เครืองาม
3) นายอนุทิน ชาญวีรกูล
4) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
5) นายดอน ปรมัตถ์วินัย
6) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี เสียก่อน

error: Content is protected !!