วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

โฆษกกลาโหม ชี้ 10 ข้อเรียกร้องอันตราย ล่อแหลม ละเอียดอ่อน

 

เผย ฝ่ายความมั่นคง เป็นห่วง
การปลุกการชุมนุม ชี้นำ
ข้อเรียกร้องที่ล่อแหลม ละเอียดอ่อน
ต่อสถาบันกษัตริย์
เป็นอันตราย ต่อความแตกแยกของคนในสังคม
วอนหนักแน่น
ชี้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นพลังบริสุทธ์ิ
เป็นพัฒนาการทางสังคมที่สานต่อกันจาก รุ่นสู่รุ่น
แต่อย่าตกแป็นเครื่องมือ ของกลุ่มใด

.
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม เปิดเผยว่า ฝ่ายความมั่นคง มีความกังวล กับสถานการณ์การการชุมนุมที่มีการปลุก ชี้นำไปสู่การเรียกร้องในประเด็นที่ละเอียดอ่อน อันจะนำมาซึ่งความแตกแยกของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่เกินขอบเขต ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

การทำงานของฝ่ายความมั่นคง ยังยึดมั่นและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่ถูกกำหนดควบคู่กับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการชุมนุมและการแสดงออก ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของเราทุกคนที่สามารถกระทำได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด

ขณะเดียวกันเราทุกคน ต้องมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังกันในสังคม

ดังนั้น การชุมนุมที่แฝงไปด้วยข้อเรียกร้องที่ล่อแหลม และละเอียดอ่อนดังกล่าว จึงอาจนำมาซึ่งการเผชิญหน้าและเป็นอันตรายต่อความแตกแยกของผู้คนในสังคมวงกว้างซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเตือนสติและช่วยควบคุมอารมณ์ทางสังคม

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงยังเชื่อมั่นว่า การแสดงออกทางความคิดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นพลังบริสุทธ์ิของสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเป็นพัฒนาการทางสังคมที่สานต่อกันมาจาก รุ่นสู่รุ่น ยากจะแยกกันได้

และมั่นใจว่าเราคนไทยทุกคน ต่างหนักแน่น และมีดุลยพินิจดีพอที่จะไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดๆ

error: Content is protected !!