วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ทัพเรือ มอบ เข็ม “อภิรักษ์นาวี” ให้ เสธ.ทบ./เลขาฯกอ.รมน.

ทัพเรือ มอบ เข็ม “อภิรักษ์นาวี”
ให้ เสธ.ทบ./เลขาฯกอ.รมน.
“บิ๊กปาน” นำมามอบให้ “บิ๊กเป้ง”

“บิ๊กปาน” พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง (ปรมน.ทร.) กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าพบ บิ๊กเป้ง พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก และ เลขาธิการ กอ.รมน. เพื่อมอบเครื่องหมาย “อภิรักษ์นาวี” ให้ ที่ สำนักงานเสนาธิการทหารบก ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพบก

เครื่องหมาย “อภิรักษ์นาวี”นี้ ทร. มอบแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือ ในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ให้ สาธารณชน และประเทศชาติ

error: Content is protected !!