วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

งป.ทหาร ไม่ใช่สาเหตุทำคนไทยยากจน

รมัน/อังกฤษ/ฝรั่งเศส/เนเธอร์แลนด์ …เป็นเจ้าของ
-คนไทยแม้จะฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรมมากปานใดก็ได้แค่เป็น “ลูกจ้าง” กับเป็น “แรงงานราคาถูก” ทำงานในโรงงานของชาวต่างชาติ คนไทยเป็นได้เพียงแค่นั้น มันเป็นความอนาถใจยิ่ง

นี่คือจุดอ่อนของประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย-เสรีนิยม/ทุนนิยมภายใต้ต้นทุนสายศิลป์(นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์…ที่ปกคลุมประเทศไทยมายาวนานบนความคิดที่อิงติดกับ…

นี่คือจุดอ่อนของประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย-เสรีนิยม/ทุนนิยมภายใต้ต้นทุนสายศิลป์(นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์…ที่ปกคลุมประเทศไทยมายาวนานบนความคิดที่อิงติดกับปัญญาของชาวต่างชาติมาโดยตลอด)อันเป็นที่น่ากังวลยิ่ง

ชาติบ้านเมืองจะล่มสลายก็เพราะคนไทยเราเองที่ขาดแคลนความคิดในเชิงตรรกะทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรมแห่งยุคสมัยอย่างรุนแรงนั่นเอง

กระจกส่องหน้า
สงครามโรคระบาดCovid-19 เป็นกระจกส่งหน้าประเทศไทยเป็นอย่างดี
สงครามโรคระบาดเป็นกระจกส่องหน้านักการเมืองไทย/ส่องหน้านักปกครองไทย-ส่องหน้าข้าราชการไทยอย่างดี
คนไทยเราได้เห็นตัวเราเองได้ชัดเจนว่าตัวเราเองนั้นกลวงขาดวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์อย่างหนักอันทำให้เราคนไทยทั้งชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำหน้าที่นำพาประเทศมิอาจสร้างความคิดและใช้ความคิดอย่างมีตรรกะได้ /ไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลบนผลพวงต่างๆนานาที่เกิดตามมาจากการนำประชาธิปไตย-เสรีนิยม/ทุนนิยมมาใช้ในสังคมไทย

ในขณะที่คนไทยเรา(นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475)ยังไม่มีต้นทุนทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรมมากเพียงพอเป็นต้นทุน
ผลกระทบเชิงลบในสภาพคนไทยทั้งชาติตกอยู่ในสภาพยากเข็ญอย่างหนักมันได้ตกถึงคนไทยให้เห็นได้ชัดเจนบนปรากฎการณ์สงครามโรคระบาดCovid-19 ครั้งนี้!!!

บทเรียนจากสงครามโรคระบาดCovid-19
สงครามโรคระบาดCovid-19 มันทำให้คนไทยทั้งชาติต้องหวนกลับมาคิดทบทวนตนเองว่าคนไทยจะต้องนำระบบการศึกษาไทยขึ้นมาใหม่ให้คนไทยมีต้นทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มากพอสำหรับการสร้าง/ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคเกษตรกรรมฉลาด-สำหรับอุตสาหกรรมฉลาด-เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล
@เด็กเยาวชนไทยฉลาด/คนไทยฉลาดเป็นเลิศ6.7ล้านคนหรือร้อยละ10(ของประชากรทั้งประเทศ67ล้านคน) จำนวนมากต้องได้รับการสร้างอย่างดีให้เป็นนักวิทยาศาสตร์/เป็นนักคณิตศาสตร์/เป็นวิศวกรชั้นดีออกมาทำหน้าที่คิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย/เทคโนโลยีไทย/นวัตกรรมไทยทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัว
@เด็กเยาวชนไทย/คนไทยฉลาดเป็นเลิศ6.7ล้านคนหรือร้อยละ10(ของประชากรทั้งประเทศ67ล้านคน)

ส่วนหนึ่งต้องได้รับการสร้างอย่างดีให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์และถูกแบ่งไปเป็นข้าราชการฉลาดทำหน้าที่คิดค้นกลไกกฎหมาย(กำหนด/บัญญัติรัฐธรรมนูญ-กฎหมายลูก-กฎหมายทั่วไป – ….ระเบียบ-คำสั่ง-อนุมัติ…)ที่มีอยู่ในภาคส่วนขององค์ประกอบพลังอำนาจของชาติทั้ง8ด้านสำหรับใช้ขับในการเคลื่อนการก้าวเดินของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติให้องค์ประกอบพลังอำนาจของชาติทั้ง8ด้านเกิดความแข็งแกร่งมีศักยภาพมากพอสำหรับเผชิญหน้าสงครามใดๆไม่เว้นแม้แต่เผชิญหน้าสงครามโรคระบาดCovid-19และ/หรือสงครามอื่นใด
@เด็กเยาวชนไทยฉลาด/คนไทยฉลาดเป็นเลิศ6.7ล้านคนหรือร้อยละ10(ของประชากรทั้งประเทศ67ล้านคน) จำนวนหนึ่งต้องได้รับการสร้างอย่างดีให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เช่นกันและถูกแบ่งไปเป็นนักการเมืองฉลาดเพื่อทำหน้าที่นำพาการก้าวเดินของบ้านเมืองในทุกบริบทภายใต้การกำหนดนโยบายฉลาดที่อิงติดกับธรรมชาติรอบตัว(อิงติดวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ:วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์-วิทยาศาสตร์ประยุกต์)อย่างแนบแน่น

โดยเป้าหมายหลักก็คือการสร้างระบบเกษตรกรรมฉลาด-อุตสาหกรรมฉลาด-เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลขึ้นมาในประเทศไทยบนสภาพภูมิประเทศกับทำเลที่ตั้งที่เป็นเลิศกว่าใครโดยปัญญาไทยของคนไทยเราเองเพื่อนำสู่การมีอารยธรรมไทยใหม่ของชนชาติไทยบนดินแดนประเทศไทยแห่งสุวรรณภูมิ !!!
นักการเมืองไทยต้องฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม..ด้วยกันทุกคนและหลายคนจะต้องฉลาดเป็นเลิศเสียด้วยซ้ำมันถึงจะสามารถทำให้ประเทศไทย/คนไทยอยู่รอดปลอดภัยอย่างยั่งยืนบนสภาพสงครามใดๆได้ไม่เว้นแม้แต่สงครามโรคระบาดCovid-19ครั้งนี้!!!
งบประมาณทางทหารถือว่าเกือบมิได้เป็นมูลเหตุที่มาของความยากเข็ญของคนไทยในยามห้วงเกิดสงครามโรคระบาดCovid-19แม้แต่น้อย!!!
นักการเมืองไทยต้องใช้ความคิดอย่างมีตรรกะ บนความรู้ทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์สร้างความคิดกันให้เป็น!!!

error: Content is protected !!